Avārijas dienests

Ievads

A. Labošana, testēšana

1. Datu bāžu labošana

2. Preču atlikumu pārrēķināšana

3. Kontu atlikumu pārrēķināšana

4. Debitori / Kreditori

5. Bankas kontu saldo pārrēķināšana

6. Maksājumi

7. Kontēšana bez subkontiem

8. Preču dokumentu testēšana

9. Fantomi

10. !!! Visas testēšanas !!!

B. Programmas uzstādīšana

11. Kļūdu apskate

12.Jauno versiju instalācija

13. INST automātiskā režīmā

14. INST rokas režīmā

15. Uzņēmumu apvienošana

16. Preču apvienošana

17. Dokumentu izmaiņu saraksts

18. Programmas lietotāji

19. Jauns periods

20. Mūsu firmas

21. Piesaistīt AVS programmas

C. Informācijas saglabāšana

Ievads.

Ja izvēlas avārijas dienestu, tiek palaista speciāla programma AVSUTIL.exe, kas dot zemāk aprakstītas iespējas.Savukārt labošana un testēšana, ņemot vērā to, ka to parasti lieto apmācīti programmas lietotāji, satur ikdienā nepieciešamās funkcijas:Programmas uzstādīšana attiecas uz AVS projektu vadītājiem vai AVS darbiniekiem, kas atbild par tehnisko AVS modernas apkalpošanu. Tādēļ programmas uzstādīšana ir nodalīta un satur sekojošas funkcijas: Parasti avārijas dienesta lietošanas laikā datu bāzes un indeksi tiek lietoti ekskluzīvi (tiek ļauts strādāt tikai vienam programmas lietotājam). Tādēļ pirms avārijas dienesta lietošanas visiem citiem programmas lietotājiem tīklā ir jāiziet no visām AVS programmām, ne tikai no Noliktavas vai Bilances kur notika problēma, kuras likvidēšanai ir jālieto avārijas dienests.

A. Labošana, testēšana

 1. Datu bāžu labošana

Informācijas labošana ir visu AVS programmu datu bāžu indeksu labošana, fantomu (nepabeigti, nepareizi dokumenti) meklēšana un piedāvāšana tos izlabot. Turklāt labošanas laikā notiek arī informācijas "putras" dzēšana un datu bāžu virsrakstu labošana. "Putra" parasti rodas datoru darbības (elektrības) traucējumu dēļ. Indeksu dzēšana  un cita veida labošanas ir ekskluzīvas funkcijas. Tādēļ tā nenostrādā, ja visi AVS programmu lietotāji neiziet no visām AVS programmām. Par to brīdina programma sekojošā veidā:Ja informācijas labošana nedod efektu, tad tas nozīmē, ka kāds bija AVS programmā un labošana nav izdevusies. Par izdevušos informācijas labošanu liecina tas, ka palaižot  Noliktavas vai Bilances programmu pēc informācijas labošanas, ieiešana programmā notiek lēnāk nekā parasti. Tas liecina par to, ka par jaunu tiek veidoti indeksi datu bāzēm.

Ja ir iespējams (ja ir instalēta un strādā) pēc informācijas labošanas pirmkārt jāpalaiž  Noliktavas programma, ja tās nav - Bilances programma. Tas tādēļ, ka Noliktavas programma satur vislielāko datu bāžu un indeksu skaitu. Palaižot vēlāk Ražošanas un citas AVS programmas, tās pielieto dažas savas un Noliktavas datu bāzes.

 2. Preču atlikumu pārrēķināšana.

Preču atlikumu pārrēķināšana ir nepieciešama tādā gadījumā, kad rodas aizdomas, ka preču atlikumi nav pareizi. Tas var izveidoties tehnisku problēmu dēļ, vai arī nepareizas programmas ekspluatācijas rezultātā. preču atlikumu pārrēķinu var veikt pirms inventarizācijas vai arī periodiski, ja programma apstrādā lielus preču apgrozījumus. Šī funkcija, kā arī visas turpmākās,  arī ir ekskluzīva Programma pārrēķina atlikumus no programmas darbības sākuma. Tas var aizņemt kādu ilgāku laiku. Par šīs funkcijas darbību liecina ierakstu skaitītājs uz ekrāna..

3. Kontu atlikumu pārrēķināšana

Kontu saldo pārrēķins, tāpat kā preču  atlikumu pārrēķināšana, arī veic visu kontu stāvokļu pārrēķinu no programmas darbības sākuma.

4. Debitori / Kreditori

Arī debitoru / kreditoru pārrēķins notiek automātiski, par procesu liecinot ar speciālu aprēķina stāvokļa rādītāju.

5. Bankas kontu saldo pārrēķināšana

Bankas konta stāvokļa pārrēķins notiek līdzīgi kā iepriekš aprakstītie pārrēķinu veidi

6 Maksājumi

7. Kontējumi bez subkontiem

8. Preču dokumentu testēšana

9. Fantomi

10. !!! Visas testēšanas !!!

B. Programmas Uzstādīšana

Kā jau tika minēts šīs programmas avārijas dienesta sadaļa (B) galvenokārt ir domāta AVS speciālistiem. Arī tiem programmas lietotājiem, kuri ir apmācīti darbam ar šo avārijas dienesta sadaļu, ir jārīkojas ļoti uzmanīgi, it sevišķi rūpējoties par informācijas saglabāšanu pirms šīs svarīgās sadaļas funkciju izmantošanas. Arī tas var nepaglābt no nelaimēm. Drošības labad ir vēlams izveidot AVS direktorijas kopiju, piemēram, kā AVS.bak, AVS.old un tt.

 11. Kļūdu apskate

Programmas kļūdu rezultātā izveidojas speciāli kļūdu faili Kerr_mem.01...NN, kur NN kļūdas kārtas numurs. Šajos failos ir aprakstīti kļūdas rašanās iemesli. Jauna AVS moderna versija neļauj strādāt ar tikko kā notikušu kļūdu. Tiek piedāvāts veikt minimālu programmas informācijas labošanu, kā rezultātā KERR_MEM.* faili tiek pārvietoti uz speciālu ERRORS AVS apakšdirektoriju. Kļūdu apskates funkcija ļauj caurskatīt ERRORS direktorijā esošos KERR_MEM.* failus, nodzēst tos.

 12. Jauno versiju instalācija

Jaunas versijas instalāciju parasti veic AVS projektu vadītājs. Tā rīcībā ir, vai uz AVS servera atrodas AVSUpgarde.exe vai AVSUpgrade.zip faili, kas ņemami zinot piekļuves paroles. AVS klienti, kuriem iz kvalificēti sistēmu administratori, var saņemt šos failus, un uzlikt jaunākas AVS programmu versijas pastāvīgi.

 13. INST automātiskā režīmā

Kad palaiž INST automātiskajā režīmā, programma ņem par pamatu \noliktava\dbf, bilance\dbf un citās atrodošos DB_LST.dbf  informāciju un veic automātisku datu bāžu modernizāciju. Šī funkcija ir noteikti jāveic pē iepriekšējā punktā veiktas jaunas programmas versijas uzlikšanas.

 14. INST rokas režīmā

INST rokas režīmā pie katras datu bāzes, kas ir modernizējama var apstāties, paskatīties, kas tieši ir modernizējams un to var izdarīt rokas režīmā.

 15. Uzņēmumu apvienošana

Uzņēmumu apvienošana ir noderīga funkcijas, kad neuzmanības dēļ operators ir ievadījis datu bāzē 2 un vairāk vienādus uzņēmumus. Tas ir nepareizi. Kļūdu var labot, norādot kāds nepareizi ievadīts uzņēmums ir vienāds ar pareizo, iepriekš ievadīto. Ja abiem uzņēmumiem ir vadīti dokumenti, tie apvienosies vienā (pareiza)  uzņēmuma ietvaros, kā arī pārrēķināti kontu stāvokļi un apgrozījumi par šiem uzņēmumiem. Bieža kļūda ir tā, ka viena uzņēmuma dažādām adresēm tiek vadītas dažādas uzņēmumu  kartiņas. Šī problēma tiek risināta ar uzņēmumu apvienošanas avārijas dienesta funkciju.

 16. Preču apvienošana

Preču apvienošanas funkcija ir līdzīga uzņēmumu apvienošanas funkcijai. Tā palīdz likvidēt preču ievada kļūdas, arī tad, kad par kļūdaini ievad'[ito preci ir radušies apgrozījumi.

 17. Dokumentu izmaiņu saraksts

Dokumentu izmaiņu saraksts ir speciāla kontroles sistēma, kas ļauj redzēt dokumentos notikušās izmaiņas, ja ievada speciālu paroli. Šī parole ir zināma tikai sistēmas administratoram, kas arī saņm atskaiti par izmainītiem dokumentiem un šo dokumentu izmaiņu summā, laiku un autoriem - programmas operatoriem. 

18. Programmas lietotāji

Programmas lietotāju piesaiste atsevišķām AVS modernas sadaļām ir nepieciešama lai:

- atļaut atsevišķiem uzņēmuma darbiniekiem strādāt ar savu piekļūšanas paroli sistēmas administratora noteiktajos kompetences robežās;

- kad ir ievadīta lietotāja parole, katra jauna dokumenta ievadīšana, labošana un dzēšana tiks protokolēta gan uz dokumenta, gan speciālā failā, ko var caurskatīt sistēmas administrators.

Kad izvēlas Avārijas dienesta programmas lietotāju izvēli, parādās uzņēmuma darbinieku (tie, kas bilances programmas palīglīdzekļu sadaļā atzīmētu kā mūsu darbinieki)  saraksts. Katram no darbiniekiem tiek piešķirtas saskaņota parole. Ir jāpiezīmē, ka pie šīs funkcijas var piekļūt tikai ar super paroli.


Tāda parole tiek piešķirta vienam Programmas lietotājam, IT sistēmas administratoram vai kādam citam Uzņēmuma vadītāja nozīmētam darbiniekam. Ir svarīgi, lai paroles ir konfidenciāla informācija un uzņēmuma darbinieki to neizpauž saviem kolēģiem. Jo ļaunprātīgam darbam ar dokumentiem ar svešu lietotāja vārdu var būt nopietnas sekas

Ar Enter taustiņa palīdzību var norādīt kādas apakšprogrammas izvēlētam operatoram un kādā līmenī tas ir iespējams, kā tas ir parādīts zemāk.


Paroli var ievadīt, nospiežot taustiņu F4 programmu lietotāju sarakstā:


Lai ievadot paroli turpmāk, tiek piedāvāts izvēlēties unikālus vārdus bez mīkstinājuma un garumzīmēm, lai jebkurā datorā ar jebkuru latviešu burtu kodējumu varētu viegli ieiet AVS programmās.

Kad paroles un līmeņi ir ievadīti var iestatīt dažādu līmeņu Programmas lietotāju iespējas lietot dokumentu veidus vai atskaites ir jāieslēdz Noliktava->palīglīdzekļi->Lietotāju līmeņi

Pēc tā jebkurā vietā darbojošās Programmā pie dokumentu veidu vai atskaišu izvēlnes parādās iespēja katram līmenim iestatīt:

Spiežot taustiņiem 1-8 katram līmenim var noteikt iespējas. Piemērā 1. līmenim nav iespējams ieiet atskaitē vai dokumenta veidā, 2-6 drīkst tikai skatīt, 7-8 tiek piešķirtas visas iespējas. Uzskatāmības labad var katram lietotāja līmenim arī piešķirt vārdus, ne tikai direktora un galvenā grāmatveža piekļuves līmeņiem

Pēc lietotāju līmeņu iestatīšanas šī funkcija ir jāatslēdz vēl reizi ieejot Noliktava->palīglīdzekļi->Lietotāju līmeņi


19. Jauns periods

Strādājot ilgāku laiku ar AVS moderna, uzkrājas diezgan lielas datu bāzes, kas traucē strādāt ar dokumentiem, pagarina atskaišu veidošanas laiku. Lai uzlabotu situāciju AVS tiek izmantota arhivēšana. 

20. Mūsu firmas

21. Piesaistīt AVS programmas

C. Informācijas saglabāšana

Ja izvēlas informācijas saglabāšanu, tad programma automātiski arhivē visas nepieciešamās datu bāzes, paziņojot  par to uz ekrāna. Informācijas saglabāšana ir ekskluzīva funkcija. Tādēļ, lai tā notiktu korekti, ir vēlams visi AVS lietotāji izietu no programmām. Par to arī brīdina paziņojums uz ekrāna.Kad tiks izveidots arhīvs vai vairāki arhīvi, programma to automātiski izvieto uz informācijas rezerves nesējiem vai blakus datoros. Uzņēmuma sistēmas administrators pieņem lēmumu, kā un kur tiks saglabāta informācija. Iespējams, ka tā tiek saglabāta kopā ar citu uzņēmuma saglabājamo informāciju. Atkarībā no uzņēmuma vajadzībām AVS speciālisti noregulē nepieciešamās informācijas saglabāšanas variantu.

Vēršam uzmanību uz to, ka tieši uzņēmums nodrošina informācijas saglabāšanu uz informācijas rezerves nesējiem katras PROGRAMMAS darba dienas beigās, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.585 no 21.10.2003.g., 39. punktu.

Pēc veiksmīgas informācijas saglabāšanas programma atgriežas avārijas dienesta galvenajā izvēlnē.

AVS

2010.gada 17.augustā

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    SIA A.V.S., reģ.Nr LV40002023879, Dārzaugļu iela 1-212, Rīgā, LV1012, tālruņi 7292037, 7842223, Talr/Fax7842222, Internet www.avsprogress.com; alfreds@parks.lv, mob.tālrunis 9557989, Rēķins LV44UNLA0002050469627 LUB Centra filiālē, kods UNLALV2X002