Konsoles tipa programmas apraksts

                                                                                             RAŽOŠANAS UZSKAITES PROGRAMMA

Ražošanas uzskaites programmas varianti, kas strādā kompleksā  ar AVS noliktavas programmu, paredz sabiedriskās ēdināšanas, pārtikas produktu, kokapstrādes, celtniecības , šūšanas un citu nozaru ražošanas operatīvu vadīšanu un optimālu  tehnoloģisko procesu organizāciju. Programma  dod iespēju aprēķināt katra produkcijas veida pašizmaksu jebkurā laika diapazonā..Ražošanas programmas tiek pielāgotas katra uzņēmuma specifiskām prasībām.

Saturs

Ievads1. Palīglīdzekļi

2. Informācijas ievads

2.1. Pasūtījumu ievads

2.2. Kalkulāciju ievads

 Atskaites

3.1.Pasūtījumi

3.2.Sagāde

3.3.Pašizmaksa

3.4. Izsekojamība

3.4.Citas atskaites

3.5. Atskaišu skatīšana

Jaunums !!! 4. Speciāls risinājums ražošanas plūsmas līnijām.

Ievads

SIA A.V.S. ražošanas programma ir izstrādāta ar mērķi uzskaitīt dažāda veida produkcijas sagādi un ražošanas vadību. Programma uzskaita ražošanu  pēc receptūras (kalkulācijas), kad gatavā produkcija tiek salikta no izejmateriāliem. Programma strādā arī tādos gadījumos, kad no kāda izejmateriāla sadalīšanas rezultātā parādās vairākas preces (gatavā produkcija vai izejas materiāli  turpmākai pārstrādei) pēc noteiktas proporcijas. Programma strādā kopā ar SIA A.V.S. Noliktavas programmu. Ražošanas programma (turpmāk -  Programma) ģenerē izejas materiālu norakstīšanas aktus un gatavās produkcijas pieņemšanas - nodošanas aktus. Šie dokumenti tiek automātiski kontēti. Palaižot programmu, parādās att.1  redzamais ekrāns. tajā redzams, ka programma sastāv no  datu skatīšanas, informācijas ievadīšanas un palīglīdzekļu sadaļām. Turpmāk instrukcijā tiks parādīts, kā programma strādā katrā no šim sadaļām.

Uzmanību! Instrukcija parāda programmas pēdējo, vismodernāko stāvokli. Jaunākā versija iekļauj sevī vecāko versiju iespējas un papildinājumus, kas radušies programmas papildināšanas gaitā. Tādēļ vecāko programmas versiju īpašniekiem vienmēr viss, kas aprakstīts instrukcijā nav iespējams. Ja jūs esiet ieinteresēti iegūt jaunāku programmas versiju, vajag griezties pie SIA A.V.S.

1. Palīglīdzekļi

Tāpat kā citās SIA A.V.S. apakšas programmās taustiņu darbības rezultāti ir aprakstīti ekrāna lejas daļa. Parasti taustiņi ražošanas programmā darbojas sekojoši:

- Enter- izvēlēties kaut ko, apstiprināt ievadīto informāciju;

- Esc- atteikties no kaut kā, iziet no programmas izvēles;

- Ins- papildināt informāciju, ievadīt jaunu informāciju;

- Del - dzēst kādu ierakstu vai ievadīto informāciju. Programma parasti brīdina par dzēšanas sekām.

Programmas lietotājs, ja uzmanīgi izlasa uz ekrāna izvietotos paziņojumus, tad var saprast kā rīkoties dažādās situācijās. Tādēļ turpmāk programmā netiks smalki rakstīts par taustiņu nospiešanu, bet gan vairāk par programmas darbības jēgu un specifiskiem taustiņiem, ja tas būs nepieciešams. 

Ražošanas programmas palīglīdzekļu daļa sastāv no:

  1.1 Uzņēmumi - juridisko personu datu bāze ar iespējām to labot, papildināt un izmantot uzņēmumus pildot pasūtījumus un skatoties atskaites. Uzņēmuma kartiņā ir iespējams ievadīt reģistrācijas numurus, adreses un bankas rekvizītus. Tomēr smalkāka informācija par uzņēmumu atrodas Noliktavas programmā, kur uzņēmuma kartiņā ir iespējams vēl ievadīt preču cenas, pieļaujamo parāda summu, līguma atribūtus un citu specifisku informāciju;

  1.2.
  Cilvēki - tas pats par pasūtītājiem, kas ir fiziskās personas. Arī te ir iespējams ievadīt informāciju par adresi, bankas rekvizītiem un adresēm. Turklāt par fiziskām personām ir iespējams ievadīt pases datus. Šo informāciju var izmantot aizpildot pasūtījumus.

  1.3.
  Preces - ļoti svarīga ražošanas programmas datu bāze. Att.3 ir redzams, ka izvēloties šo palīglīdzekļu daļu, parādās preču saraksts, kas ir līdzīgs tam, kas parādās Noliktavas programmā. Papildus Noliktavas programmas redzamajam sarakstam ražošanas programma pēdējā ailē parāda papildus simbolus. Tie ir "*" vai "S". Tas nozīmē, ka kāda no precēm (izejmateriāliem) ir saliekama (tai ir kalkulācija vai receptūra - simbols "*") vai preci vai izejmateriālu ir iespējams sadalīt citās precēs vai izejmateriālos (simbols "S").
  1.3.1
  . Salikšana. Ja, atrodoties uz saliekamās preces nosaukuma, nospiežam taustiņu F10 (skat. paskaidrojumu saraksta lejas daļā), tad parādās iespēja ievadīt receptūru (kalkulāciju), no kā saliekas izvēlētā prece

  Arī šī ekrāna lejas daļā ir aprakstītas iespējamās manipulācijas. Lai kalkulācijā ievadītu papildus izejmateriālu un tā normu ir augstāk redzamajā logā jāizvēlas jauna prece (taustiņš Ins) un jāievada vienai saliekamās preces mērvienībai nepieciešamais izvēlētā izejmateriāla skaits. Ir jāiegaumē, ka izejmateriālu skaits ir jāievada kopā ar zudumu normu (piecepums, atbirumi, nožuvums uc.). Kalkulāciju vienmēr ērti var izmainīt un papildināt, ja tas ir nepieciešams.
  1.3.2. Sadalīšana Ja atrodas uz sadalāmas preces nosaukuma preču sarakstā, tad ar taustiņu F8 var izsaukt sadalīšanas normas

  Ir jāatzīmē to, ka katram izejmateriālam var būt vairākas sadalīšanas normas. Tā, piemēram, vienu un to pašu 24 cm apaļkoka baļķi var sazāģēt 25 mm un 40 mm dēļos. Katrā no šiem gadījumiem atgriezumi un skaidas izdalīsies dažādos daudzumos (%). Tādēļ sadalīšanas normas var nosaukt - Optimāla, Neizdevīga un tt..
  Sadalīšanas gadījumā visu sadalīšanas rezultātu summai ir jābūt 100%. Pretējā gadījumā programma neļaus tādu sadales normu ievadīt.

  Vairāk par sadalīšanas normu izmantošanu kokapstrādē un citās nozarēs var izlasīt šeit.

  1.4.
  Cilvēki - pasūtītāji ir palīglīdzekļu daļa, kas specifiski apraksta speciālus pasūtījumu veidus

  1.5.
  Kalkulators - ir palīglīdzeklis, kas ir ērti izsaucams, kad ir nepieciešams kaut ko saskaitīt, lai to atkal izmantotu programmā.

  1.6.
  Lietotāju līmeņi tiek pielietoti, lai varētu administrēt programmas darbību.

  1.8. Mūsu
  firmas tiek izmantots, lai ar vienas programmas palīdzību varētu apkalpot vairākas firmas, kurām ir līdzīgi preču, klientu  un dokumentu saraksti, kā arī vienādi tipveida kontējumi.

  2. Informācijas ievads

2.1. Pasūtījumi

Ja izvēlas informācijas IEVADĪŠANA sadaļu, parādās Iepriekš ievadīto pasūtījumu saraksts, vai tiek piedāvāts ievadīt jaunu pasūtījumu.

Ja vēlas ievadīt jaunu pasūtījumu, tad programma piedāvā sekojošas iespējas.

Juridiskā persona
Fiziskā persona
Mūsu firma
Rēķini - faktūras
Izejošās pavadzīmes

2.1.1. Juridiskā persona ir gadījums, kad pasūtījumu veic konkrēta juridiska persona. Tas notiek parasti tad, kad ir kāds nozīmīgs pasūtītājs, kura pasūtījumu nepieciešams kontrolēt speciāli gan skaita, gan izpildes termiņu griezumos.

2.1.2. Fiziska persona - tas pats, kas iepriekš, tikai par fizisko personu.

2.1.3. Mūsu firma ir visbiežāk sastopams pasūtījumu variants. Tas tiek pielietots tad, kad citu juridisko un fizisko personu pasūtījumi tiek summēti vienā kopīgā pasūtījumā un tas tiek veidots kā programmas lietotāja (Mūsu firma)  uzņēmuma pasūtījums. Šī izvēle vēl tiek pielietota tad, kad uzņēmums vēl nezina, kam tiks pārdota saražotā produkcija, iespējams to pārdos savā veikalā vai veikalu tīklā. Tad pasūtījumu "Mūsu firma" veido atkarībā no saviem plānotajiem pārdošanas apjomiem.

Ja programmas lietotājs sāk veidot jaunu pasūtījumu, parādās noliktavu un cehu saraksts, no kuriem ir jāizvēlas viens, kuram tiks dots šis pasūtījums.

Tad tiek piedāvāts izvēlēties pasūtītāju un ievadīt pasūtījuma numuru. Pasūtījuma numuru var ievadīt "brīvi", jo atkarībā no dokumentācijas  vešanas kārtības uzņēmumā, numurs var iekļaut sevī līguma numuru, datumu un citu kodētu informāciju par pasūtījumu, precēm var pasūtītājiem. Vienkāršotā veidā numurs var būt piešķirts pieaugošā kārtībā.

Kad pasūtījumu atribūti ir ievadīti, programma piedāvā preču sarakstu, kuras var ievadīt pasūtījumā. Lai samazinātu uz ekrāna redzamo preču sarakstu ir iespējams (ar taustiņa F9 palīdzību) izdalīt tikai gatavu produkciju. Lai ātrāk ievadītu preces pasūtījumā, var lietot atstarpes taustiņu ("Space bar"). Kad tas tiek nospiests, atrodoties uz izvēlētās preces nosaukuma, parādās iespēja ievadīt gan izgatavošanas un sagādes datumus un skaitu.

Sagādes laiks ir nepieciešams, ja vēlas ražošanas apgādi ar visu nepieciešamo. Atskaišu sadaļā tiks parādīts kā var prognozēt un redzēt noliktavas atlikumus saistībā ar pasūtījumiem un ražošanas plāniem.

Atgriežošies no preču saraksta pasūtījumā, var redzēt cik daudz un līdz kādam laikam preces ir jāizgatavo. Turklāt ir redzams, ka pasūtījuma izpildes gaitā var veikt sekojošas darbības:

F2- paskatīties kādas normas pastāv izvēlētai precei;

F3- izpildīt pasūtījumu, par ko tiks rakstīts turpmāk;

F4 - izpildīt visu (arī turpmāk) ;

F5 - izpildes vēsture (arī turpmāk);

F10 - individuālā norma, ja ražošanas laikā atklājas, ka šo pasūtījumu nevar izpildīt pēc standarta normām. Tad programma piedāvā ģenerēt individuālu normu. Ja izvēlas šis normas ievadu, tad ir 3 varianti:

- atteikties no individuālās normas;

Kad tiek ievadītas visas izgatavojamas preces, pasūtījumu sarakstā parādās vēl viens pasūtījums, bet kolonā ar "Izpildīts par summu"  ir "0". Sadalāmo preču pasūtījumi notiek līdzīgi.

2.2. Izpilde

Atrodoties pasūtījuma ekrānā, var ievadīt izpildi. Kā tika parādīts iepriekš, tam ir divas iespējas:

F3 – ievadīt saražoto preču daudzumu uz jebkuru datumu:

Tādējādi ražošanas rezultātus var ievadīt vairākkārt. Tas ir nepieciešams tad, kad ražošanas izpilde notiek pa etapiem. Turklāt ar taustiņa F3 palīdzību var ievadīt arī vairāk preču nekā pasūtījumā ir ieplānots.

Ja produkcijas ražošanas plāna izpilde tika ievadīta vairākkārt, tad ir iespējams redzēt izpildes vēsturi (iepriekš pieminētais taustiņš F5).

Skatot izpildes vēsturi var labot (dzēst) iepriekš ievadīto informāciju, tādējādi labot izpildes informāciju.

F4 - ar šī taustiņa palīdzību var ar vienu piegājienu ievadīt visu preču skaitu, kas pasūtīts, tādējādi atvieglinot izpildes ievadu.

Izpildes ievada laikā var gadīties, ka kādu izejmateriālu noliktavā pietrūkst. Par to parādās programmas paziņojums par to, ka trūkst izejmateriāli.

Ir vairāki risinājumi šai problēmai:

F2 - palabot izgatavojamo preču skaitu, izejot no noliktavā esošo izejmateriālu daudzuma. Preču skaits, ko vēlas vai var izgatavot redzams ekrāna augšējā daļā;

F3 - pielietot aizvietotājus produkcijas izgatavošanai. Ja izvēlas šo problēmas risinājumu, tad programma piedāvā noliktavā esošās preces un no tām programmas lietotājs var izvēlēties aizvietotāju, norādot pēc kādas normas tas tiks pielietots. Bieži vien aizvietotāju jāpielieto vairāk vai mazāk. Tomēr tas ir jautājums, kas prasa kvalificēta speciālista risinājumu.

F10 - ir jāspiež tad, kad cits izgatavojamās produkcijas  skaits vai aizvietotāji ir ievadīti  un ir jāturpina ievadīt citu produkcijas vienību izpilde.

Izpildes laikā tiek ģenerēti un automātiski kontēti sekojoši dokumenti:

- Norakstīšanas akts, ko var redzēt Noliktavas programmā. Programma arī automātiski samazina izejmateriālu skaitu pēc kalkulācijas vai individuālās normas;

- Produkcijas pieņemšanas - nodošanas aktus, kuri rada gatavās produkcijas partiju ar izejmateriālu pašizmaksu.

Izpildes ievada laikā nostrādā sekojoša automātika:

1. Izejošās pavadzīmes ģenerācija

Ja atrodas pasūtījumu sarakstā, tad ar taustiņa F4 palīdzību ir iespējams automātiski ģenerēt izejošo pavadzīmi tieši šim pasūtījumam, jo ir zināms pasūtītājs - cita juridiskā vai fiziska persona. Noliktavas programmā atliek pavadzīmi izdrukāt, pirms tā vēlams to pārbaudīt.

2. Izgatavošanas normu hierarhijas izmantošana.

Programma pieļauj produkcijas izgatavošanai izmantot pusfabrikātus, kuri tāpat tiek izgatavoti no izejmateriāliem. Turklāt, nav nepieciešams atsevišķi ievadīt izejmateriālu izgatavošanas plānu un izpildes faktu. Atliek tikai ievadīt gatavās produkcijas izpildes aktus, kuru izveidošanas laikā pēc normām automātiski tiek ģenerēti pusfabrikātu izgatavošanas akti un tam pielietojamo izejmateriālu norakstīšanas akti. Šādi pusfabrikātu ielikumi gatavajā produkcijā var notikt vairākos "stāvos". Tomēr šādas hierarhiskas normu shēmas darbībai ir rūpīgi jāseko, jo programmas darīs to, ko operators tai liks darīt, nevis to ko vēlēsies saņemt no programmas. Tas nozīmē, ka sarežģītu loģisku shēmu darbību ir grūti saprast. Sarežģītu ražošanas procesu apstākļos ir vēlamas produkcijas izgatavošanu sadalīt etapos, it sevišķi, ja procesi notiek lēni. Tad ražošanas plānošanas un izpildes procesi kļūst caurskatāmāki  un   vieglāk vadāmi.

3. Atskaites

Ražošanas atskaišu sistēma domāta lai vieglāk vadītu ražošanas sagādi, izpildi un citus ar ražošanu saistītus procesus. Atskaišu sistēma ietver sevī sekojošas sadaļas

3.1.Pasūtījumi

Ja izvēlas šo atskaišu sadaļu, tad programma piedāvā aizpildīt sekojošu tabulu, tādējādi dodot programmas lietotājiem pielietot dažādus filtrus:

Mainot laika diapazonus un ar taustiņa F1 palīdzību programmas lietotājs var izvēlēties dažādus preču un laika griezumus. Kad pieprasītā atskaite ir izveidota, to var drukāt uz printera (ctrl+P), sūtīt uz Word (*.RTF) vai Excel (*.XLS). Atskaites faila piemērs rāda, ka tas piedāvā informāciju par pasūtījumu apjomu un izpildes gaitu.


3.2.Sagāde

Sagādes atskaites veidošana ir līdzīga pasūtījumu izpildes atskaišu veidošanai. Atskaites piemērs zemāk rāda, ka šis atskaišu sadaļas galvenais uzdevums ir parādīt uz jebkuru laiku nepieciešamo izejmateriālu stāvokli noliktavās un papildus sagādes nepieciešamību.


3.3.Pašizmaksa

Pašizmaksas atskaites daļās divās grupās
  3.3.1.Ar materiālu pašizmaksa

Ja izvēlas šo pašizmaksas aprēķina veidu, tad, aizpildot atskaites pieprasījumu tā, kā tas tika parādīts iepriekš, programma parāda zemāk redzamo atskaiti.

Materiālu pašizmaksas kolonā redzamā informācija parāda vidēji svērto materiālu pašizmaksu. Tas nozīmē, ka pašizmaksas aprēķina periodā izlietoto materiālu uzskaites cena būs atkarīga no tā kādas preču partijas tiks izmantotas produkcijas izgatavošanā.

3.3.2. Izejmateriālu izsekojamība

Lai pildītu Pārtikas Veterinārā Dienesta un citu kontrolējošo organizāciju, kā arī ES ražošanas uzskaites standartu prasības, ražošanas programmā ir sistēma, kas ļauj izsekot katras produkcijas veida partijā izmantoto izejvielu partijas. Tādās ražotnēs, kur izejmateriālu izsekojamība nav vajadzīga, parasti pielieto FIFO (pirmais ienāk, pirmais aiziet), kas ļauj gan automātiski norakstīt izejmateriālus pēc normām (kalkulācijas) un aprēķināt materiālu un pilnu pašizmaksu, par ko tiks stāstīts turpmāk instrukcijā. Tas tomēr nav pietiekami izsekojamības nodrošināšanai. Ir nepieciešams neliels sagatavošanās darbs, lai izsekojamība notiktu.

Pirmkārt katrai izejmateriālu preču grupai, uz ko attiecas izsekojamība, tiek norādīts, ka norakstīšana notiks partiju griezumos

Ja norakstīt konkrētu partiju lodziņš ir atzīmēts, tad vadot ražošanas izpildi, programmas operatoram ir papildus uzdevums norādīt no kura izejmateriālu partija tika izmantota konkrētas gatavās produkcijas partijas ražošanai kā tas ir parādīts attēlā zemāk:

Attēlā redzams, “Graudi kvieši” ir divu piegāžu atlikumos. Operators var izvēlēties to, kas faktiski pielietota. Var izvēlēties arī dažādus daudzumus no dažādām partijām, kuru pavadzīmju numuri, piegādes datumi un piegādātāji arī ir redzami.

Šādas izvēlnes rezultāti (izsekojamība) ir redzami atskaitē: Datu Skatīšana->Pašizmaksa->Ar materiālu pašizmaksu->

iz jāatzīmē lodziņi “Pašizmaksas atšifrējums” un “Partija”. Tādā gadījumā parādās dienas atskaite (skat zemāk) par ražošanā izmantoto izejmateriālu konkrētām partijām

Tādējādi visiem izejmateriāliem tiek parādītas visas piegāžu partijas, arī tad, kad tika ražots no vairākām piegādes partijām.

  3.3.3.Pilnas pašizmaksas aprēķins

Pilnas pašizmaksas aprēķina pieprasījums ne ar ko neatšķirtas no materiālu pašizmaksas aprēķina pieprasījuma. Atskaitē, kas veidojas pēc šī aprēķina pieprasījuma parādās kolona ar pilnas pašizmaksas summām katrai precei. Izmainot aprēķina periodu, mainās arī pilnās pašizmaksas summas, tāpat kā arī mainās materiālu pašizmaksas summas. Tas notiek tāpēc, ka pieskaitāmie izdevumi produkcijas pilnas pašizmaksas aprēķina gadījumā pēc "noklusēšanas" sadalās uz katru produkcijas mērvienību materiālu izmaksu summām. Produkcijas pilna pašizmaksa būs atkarīga no materiālu cenām un pieskaitāmiem izdevumiem cehā attiecīgajā atskaites periodā. Tā, piemēram, katru mēnesi (janvāris, februāris, marts) pilnas pašizmaksas rādītāji mainās atkarībā no rēķiniem un citiem izdevumiem ražošanai, jo tie parasti nav konstanti. Savukārt I ceturkšņa pilnas pašizmaksas aprēķins dos 4. pilnas pašizmaksas rezultātu, jo tas būs vidēji svērts no pirmo 3 mēnešu pilnām pašizmaksu summām.

 3.3.4. Pilnas pašizmaksas konti

Lai aprēķinātu pilnu pašizmaksu, programmas lietotājs var izveidot savu aprēķina formulu. Ja izvēlas "Pilnas pašizmaksas aprēķins" piedāvā katrai Noliktavai (Ceham) savu aprēķina formulu. Piemērā uz ekrāna

ir redzams, ka tad, kad tiks rēķināta visu noliktavu (cehu) pilna saražotās produkcijas pašizmaksa, tiks izmantoti visi 7 grupas (izmaksu) konti. Turklāt katram atsevišķam ceham pilnas pašizmaksas aprēķinam var pielietota izmaksas kontu subkontus. Piemēram, desas ceham produkcijas pilnas pašizmaksas aprēķinam tiek  pielietoti 1.subkonti. Lai pilnas pašizmaksas aprēķins notiktu korekti, tad visiem izdevumu kontiem (7210, 7410, 7550 un tt.) desu ceham ir jābūt piešķirtiem subkontiem 1., kuros tiek kontēti. Tā var ievadīt (ar taustiņa Ins palīdzību) pašizmaksas aprēķinu katram ceham.

Pinas pašizmaksas aprēķina rezultāti atšķirsies no materiālu pašizmaksas rezultātiem, jo tajos “pievilksies” pieskaitāmie izdevumi. Pilna pašizmaksa precīzāk informēs programmas lietotājus par faktiski notikušajiem izdevumiem katram produkcijas nosaukumam.

Pieskaitāmo izdevumu sadalīšana proporcionāli materiālu patēriņam ir aptuvena metode, kas tomēr pie viendabīgas produkcijas dod diezgan precīzu rezultātu. Turklāt tā ir arī ērta metode, jo izejmateriālu patēriņš ir precīzi zināms un tas aptuveni atspoguļo,  "pievelk" darba, enerģijas, amortizācijas un citu izdevumus, kas rodas ražojot produkciju. Tomēr atsevišķos gadījumos pēc pasūtītāja tehniskā uzdevuma var būt izstrādāti citi kritēriji pieskaitāmo izdevumu sadalīšanai uz gatavās produkcijas mērvienību.

Uzņēmumam ir iespējams tā izveidot pilnas pašizmaksas aprēķina algoritmus, kas ļauj rēķināt katra iecirkņa, ceha, noliktavas saražotā produkcijas un pusfabrikātu pašizmaksu, izmantojot tajos radušos pieskaitāmos izdevumus:

Attēlā redzams, ka katram no iecirkņiem, noliktavām var uzrakstīt formulu pilnas pašizmaksas aprēķinam. 7***.1 nozīmē to, ka visu izdevumu kontu 1. subkonti tiks izmantoti Zāģēšanas pilnas pašizmaksas aprēķinā tas notiek automātiski, ja uzņēmums lieto AVS Bilances uzskaites programmu, un Ražošanas programma “redz” subkontu apgrozījumus.

Rakstot formulu, var ierakstīt arī izņēmumus, kontu apgrozījumus, kas nav jāņem vērā, rēķinot pilnu pašizmaksu. Piemērā ir redzams, ka no aprēķiniem tiek izņemts konts 7110.1 -materiālu izmaksas. Tas ir tādēļ, ka pieskaitāmās izmaksas ir rēķināmas pret materiālu patēriņiem, vismaz šajā piemērā.

Tas ir ļoti ērti, tādēļ, ka Programmas lietotājs pats veido savu iecirkņu pilnas pašizmaksas aprēķinu formulas.

3.4. Citas (specifiskas) iespējas, kas ietver sevī:

Šī tipa atskaitēs ir ļoti specifiskas un tika taisītas speciāli pansionātu vajadzībām, kad ir jāiekļaujas izdalītā finansējuma robežas. Atskaites palīdz labāk plānot liela daudzuma cilvēku ēdināšanu šādos apstākļos.

3. 5. Atskaišu saraksts, kas dot iespēju skatīties iepriekš saglabātās atskaites

Ja programmas lietotājs vēlas, tas var uz ekrāna redzamo atskaiti saglabāt failā. Programma to piedāvā izdarīt katru reizi izejot no atskaites.

 1. Izejmateriālu pārtēriņš ir atskaite, kas parāda kādi izejmateriāli ir pārtērēti (+) vai ietaupīti vienu vai otru iemeslu dēļ. Iepriekš tika runāts par to, kādā veidā šo informāciju ievada – kā individuālo normu katram no izpildes variantiem, vai kā pārtēriņš

  Patēriņa atskaite jebkura laika, ceha (noliktavas) griezumos var but redzama uz ekrāna un drukājama analīzei un citādākai izmantošanai.

Jaunums !!! 4. Speciāls risinājums ražošanas plūsmas līnijām.

4.1. Vispārīgs apraksts.

2010. gada sākumā AVS izstrādāja speciālu risinājumu ražošanas plūsmu līniju automatizēšanai. Ražošanas plūsmas līnija ir produkcijas izgatavošanas process, kad izejmateriāli un pusfabrikāti pārvietojas no izejmateriālu noliktavas un tad secīgi no iecirkņa uz iecirkni, kuros notiek pārstrāde, kamēr pēdējā iecirknī notiek gatavās produkcijas iepakošana. Vislielākā plūsmas līniju problēma ir ieplānot katra iecirkņa darbu, lai notiktu nepieciešamo pusfabrikātu izgatavošana vajadzīgajā skaitā un laikā. Pie kam ir jāievēro visu pasūtījumu izpilde laikā. AVS ir izstrādāts tāda ražošanas vadības sistēma, kura to nodrošina, uzlabojot esošo ražošanas uzskaites programmu.

Zemāk parādītājā attēlā ir redzama Ražošanas plūsmas līniju vadības principiālā shēma:

Shēmā ir redzams, ka pa informācijas kanālu 6 ceha vadība saņem pasūtījumus produkcijas ražošanai skaitā un laika griezumos. AVS jaunajā ražošanas programmā tie tiek ievadīt. Tad programma izrēķina, kādus materiālus ir nepieciešams iegādāties, lai izpildītu visus pasūtījumus. Pie kam, piegādes termiņus var noteikt atkarībā no ražošanas cikla ilguma un iekārtu caurlaides spējām, ražīguma, lai savalaicīgi izpildītu pasūtījumu. Programma ievēro noliktavas atlikumus un visu pasūtījumu vajadzības.

AVS jaunā ražošanas vadības iespēja rēķina katra iecirkņa uzdevumus. Tie var būt izrēķināti par visiem pasūtījumiem kopā, ka arī atsevišķi katram pasūtījumiem, sarindojot tos izgatavošanas laika kartībā. Ražošanas iecirkņa uzdevumi tiek drukāti var var būt redzami un datoru ekrāniem, ja iecirkņos ir organizētas datorizētas darba vietas. Attēlā uzskatāmi ir parādīti darba uzdevumi un to izpildes stadija (aizēnots ar iecirkņa krāsu). Arī gatavās produkcijas noliktavā ir redzams katra pasūtījuma gatavības stadijas.

Ražošanas uzdevums tiek rēķināts pamatojoties uz kalkulācijām un darba laika patēriņa normām. Tādējādi var redzēt ne tikai materiālu un pusfabrikātu vajadzības, bet arī iecirkņa noslodzi. Ja, pildot pasūtījumus, rodas situācija, ka darbgaldi un personāls nespēj izpildīt uzdoto darbu< programmā ir paredzēta paralēlo iecirkņu iesaistīšanu, vai papildus darba maiņu organizācija.

Plūsmas līniju vadības operativitāte veidojas no tā, ka iecirkņu vadātāji katru dienu ievada ražošanas uzdevumu izpildi. Brāķis vai materiālu norakstīšana, kā arī pusfabrikātu iepirkumi vai iekšējie pārvietojumi no citiem cehiem arī tiek ievadīti. Tas ļauj uzreiz izmainīt un izdrukāt darba uzdevumu saskaņā ar izmainījušos situāciju. Programma pareizi apstrādā informāciju, ja kāda iecirknī ražošanas uzdevums tiek pārpildīts, vai notikusi materiālu vai pusfabrikātu aizvietošana kādā no plūsmas līnijas etapiem. Šo informāciju par iecirkņu darbu var ievadīt datorizētajās darba vietās vai centralizēti par visu cehu, savācot speciālas darba uzdevumu blankas, ko izdrukā programma.

Programma, pamatojoties uz ievadīto informāciju rāda katra pasūtījuma gatavības stadiju procentuāli, ja programmā ievada ekspertu informāciju par katra iecirkņa devumu gatavās produkcijas ražošanā. Tas nozīmē, ka programma dod ne tikai operatīvās atskaites, bet arī informē par sagādes, pasūtījumu izpildes un iecirkņu noslogojuma parametriem.

   4.2. Programmas darbības apraksts

4.2.1. Palīglīdzekļi

Lai nodrošinātu izejmateriālu un pusfabrikātu kustības loģistiku un palielinātu automatizācijas līmeni, programmā tiek ieviests iecirkņu institūts un kalkulācijas iecirkņiem. Tādēļ programmas palīglīdzekļu sadaļā ir izveidota jauna izvēlne “Ražošanas iecirkņi”

Attēlā ir redzams, ka katram no iecirkņiem var ievadīt vidēju devuma procentu gatavās produkcijas ražošanā. Tas, kā jau tika minēts iepriekš, dod iespēju izrēķināt katra pasūtījuma gatavības %. Izejmateriālu segums un katra pusfabrikāta gatavības procenti tiek reizināti ar iecirkņa devuma procentiem, rādot katra pasūtījuma gatavības %. Pie kam ir jāievēro> ka tiek piemērots FIFO (pirmais ienāk, pirmais aiziet) princips. Zinot izejmateriālu un pusfabrikātu atlikums cehos, tie tiek izmantoti pirmkārt izpildāmā pasūtījuma komplektēšanā.

Darbu sadalījums pa iecirkņiem:

Papildus AVS ražošanas programmas iespējām ievadīt izejmateriālu skaitu un darba patēriņu (kalkulācijas) kas nepieciešamas katras detaļas vai pusfabrikāta izgatavošanai, plūsmas līniju vadībai ir nepieciešams norādīt kādā iecirknī šī detaļa vai pusfabrikāts tiek izgatavoti (skat. Attēlu augšā). Ja kāda detaļa var būt apstrādājama 2-os un vairāk iecirkņos, tad ceha vadība pieņem lēmumu, kāds ir šī ražošanas etapa sadalījums starp dažādiem iecirkņiem, kur veic analoģiskas funkcijas. Iespējams, ka kādā no iecirkņiem ir labākas iekārtas un mazāks apstrādes laiks, tad tam tiek dota priekšrocība. Iespējams, ka citi iecirkņi detaļu apstrādē tiek iesaistīti, ja ceha vadība redz, ka ar viena iecirkņa jaudu netiek ar pasūtījumu izpildi. Darba uzdevumu sadali starp iecirkņiem var viegli izmainīt šajā palīglīdzekļu sadaļā.

Nospiežot Enter uz iecirkņa nosaukuma var ievadīt un izmainīt informāciju par detaļas apstrāde laika patēriņa normu:


Attēlā ir redzams, ka zāģēšanas iecirknī izvēlētās detaļas izgatavošanas norma ir 1 minūte.

4.2.2. Informācija par iecirkņu darbu.

Pasūtījumu ievadīšana ražošanas programmā notiek tāpat ka vecajā versijā. Ir izveidota jauna iecirkņu darba plānošanas un informācijas ievada sistēma. Atrodoties pasūtījumu sarakstā, programmas lietotājam ir iespējams sākt lietot šo sistēmu:Kad nospiests taustiņš F10, parādās ekrāns ar tādām iespējām:Ekrāna augšējā daļā ir redzama informācija par ievadīto darba apjomu. Turklāt lejas daļa ir aprakstīti taustiņi, ar kuru palīdzību var:

Ins – papildināt, ievadīt jaunu informāciju par iecirkņos saražoto produkciju. Kā jau tika minēts, to var ievadīt strādnieki, ja viņu darba vietas ir aprīkotas ar datoriem. Ir iespējams informāciju ievadīt arī centralizēti.

Uzmanību!!! Sakarā ar to, ka tiek vadīta informācija par plūsmas līniju darbu, un lai programmā nerastos negatīvi atlikumi un citas neskaidrības, informācija ir jāievada stingri plūsmas virzienā. Tas jādara tāpēc, ka katra nākošā iecirkņa kalkulācijas parasti ka izejmateriāls tiek izmantots iepriekšējā iecirknī saražotās detaļas vai pusfabrikāti.

Ar Del palīdzību var nodzēst kļūdaini ievadīto izpildes informāciju, ar Tab nofiltrēt iecirkņus. Ka visa informācija par iecirknī saražoto ir ievadīta, ir jāpalaiž jauna ražošanas plāna aprēķins (F2). Tas ir nepieciešams tādēļ, lai to nerēķinātu pēc katra izpildes ieveda.

Plānu var drukāt (F3) sekojošā veidā:

Tieši Excel failā, pēc kā tas automātiski atver MS Office Excel, vai arī saglabāt Teksta (*.CSV) failā, ja datorā nav instalēts jau pieminētais Excel. Savukārt Report.csv, kas tiek saglabāts avs\razosana direktorijā ir atverams ar Open Office ka elektroniska tabula, vai ar kādu citu teksta redaktoru.

Elektroniskās tabulas piemērs ir redzams šeit.

Tabulā ir redzams katra pasūtījuma detalizēts darba uzdevums iecirknim.

Taustiņš F4 dod iespēju redzēt darba patēriņu, gan laika diapazonā, gan vidēji dienā visu pasūtījumu izpildei, kas ir parādīts attēlā zemāk

Konsolidēts iecirkņa darba uzdevums visu pasūtījumu izpildei tiek parādits, ja to izsauc ar taustiņu F5:

Šajā uzdevumā ir iespējams ierakstīt “ar roku” faktiski izpildīto darba apjomu, ja darba vieta nav datorizēta. Šajā gadījumā informācija par iecirkņa darbu tiek vadīta tieši no šīs izdrukātas un darba vietā aizpildītas informācijas.

Cita informācija par pasūtījumu izpildi, sagādi, gatavās produkcijas materiālu un pilnu pašizmaksu tiek skatīta tā, kas tas ir aprakstīts instrukcijas 1-3 sadaļās.

AVS

2010.gada marts


SIA A.V.S., reģ.Nr LV40002023879,   Dārzauagļu ielā 1-212, Rīga, LV-1012, .  +37167842222, +37167292037, +37129557989,   citi – kontakti

 WhatsApp +37129557989,   alfreds@avs.lvavs@avs.lv  alfreds_avs  LV44UNLA0002050469627, UNLALV2X