INTRASTAT  APRAKSTS UN DARBĪBAS INSTRUKCIJA

Saturs:

0. Ievads

1. Palīglīdzekļi

 2. Atskaišu veidošana

3. Saglabātās atskaites

 

Ievads

INTRASTAT ir tirdzniecības starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm statistiskās informācijas uzskaites sistēma. Šī sistēma attiecināma uz preču fiziskās kustības uzskaiti, tā neietver pakalpojumu uzskaiti, ja vien šo pakalpojumu vērtība nav daļa no preču vērtības (piemēram, frakts un apdrošināšana).

Intrastat atskaites sastāv no 2 daļām - 1. -ievedums, 2- izvedums uz Eiropas Savienības (ES) valstīm. Intrastat atskaites tiek pildītas un nodotas LR Centrālai Statistikas Pārvaldē 10 dienas pēc atskaites perioda beigām. Atskaitēm ir 2 līmeņi A un B, kas ir atkarīgi no tirdzniecības līmeņa ar ES valstu uzņēmumiem, ko sasniedz uzņēmums. A - asimilācijas ir zemākais līmenis, pie kura atskaite iz šaurāka informācija. B līmenim pie lielāka apgrozījumu apjoma ir plašāks informācijas loks.

Intrastat tiek palaists no AVS ikoniņas (otrā rinda labā pusē), kas parādās palaižot AVS ar attiecīgu paroli. Parasti ikoniņu ir mazāk, un, ja Programmas lietotājām ir tiesības strādāt ar programmu Intrastat, tad tās ikoniņa ir starp iespējamām:
Palaižot programmu Programmas operatoram rodas sekojošas iespējas:1. Palīglīdzekļi.

Ja no AVS programmu galvenās izvēlnes palaiž Intarstat programmu (turpmāk – programmu), redzēt saglabātās atskaites, veidot jaunas atskaites un strādāt ar palīglīdzekļiem. Lai labāk saprastu programmas darbību, metodiski labāk aprakstu sākt ar palīglīdzekļiem. Palīglīdzekļi sastāv no sekojošām sadaļām:


Palīglīdzekļu sadaļa ir programmas vieta, kurā tiek glabāti un laboti klasifikatori, kuri apkalpo programmu. Tie ir vajadzīgi, lai pareizi noformētu atskaites, informētu par to, kādas atskaites ir jāveido.

1.A. Robežlielumi

Robežlielumi ir palīglīdzekļu sadaļa, kurā ievada valsts noteiktos tirdzniecības ar ES valstu uzņēmumiem apgrozījumu apjomus, pēc kuriem ir jāpilda ieveduma vai izveduma atskaites A vai B.

Pašlaik ir noteikti sekojoši robežlielumi
Ar taustiņa Enter palīdzību šos lielumus var izmainīt, papildināt un dzēst. Ja valsts institūcijas izmainīs šos robežlielumus, programmas lietotājs var patstāvīgi tos izmainīt programmā. Robežlielumu izmaiņa neatceļ atskaišu pieprasīšanu jebkurā no veidiem - A vai B. Robežlielumi programmā parāda programmas lietotājam, kādas Intrastat atskaite 1A, 2A, 1B vai 2B ir jānodod. To parādīs programma "Atskaišu veidošana" sadaļā, kas tiks aprakstīts turpmāk.

1.B. ES kombinētā nomenklatūra (ES KN)

ES KN ir klasifikators, kurš nosaka preču vienotos kodus, kas ir jāaizpilda atskaišu veidošanas laikā vai aizpilda iepriekš, kā tas būs parādīts turpmāk. Tas ir viens no svarīgākajiem klasifikatoriem, jo nosaka arī kādas izņemumu mērvienības jāpielieto atskaitē, par ko tiks rakstīts turpmāk.
Ja izvēlās šo klasifikatoru, tad uz ekrāna parādās ES KN, sakārtot. Nospiežot taustiņu F9 var izdalīt preču nomenklatūras grupu  nosaukumi. To ir ap 650. Kopā preču kodu saraksts sastāv no vairāk nekā 10000 nosaukumiem. Lai šajā sarakstā varētu labāk orientēties, arī  ir paredzēts taustiņš F9. Pirmo reizi nospiežot šo taustiņu, parādās grupu nosaukumi. Nospiežot taustiņu F9 otro reizi, parādās šajā grupā esošo preču saraksts. Lai atgrieztos kopīgajā sarakstā, atkal ir jānospiež taustiņš F9. Vēl uz ekrāna ir redzams, ka katrai precei ir iespējams norādīt, ka tai ir unikāla mērvienība, kura jāpielieto veidojot atskaiti. Ja mēģina kaut ko mainīt šajā klasifikatorā, programma norāda uz to, ka šī ir ļoti svarīga klasifikatora izmaiņa, ar sekojošu paziņojumu uz ekrāna:


Ekrāna lejas daļa ir redzams ar kādu taustiņu palīdzību var papildināt, labot un dzēst izvēlētās preces. Arī šajos gadījumos parādīsies paziņojums par to, ka šādas  klasifikatora izmaiņas ir jāveic uzņēmuma sistēmas administratoram.

Ja kādām precēm ir izņēmuma mērvienība, par to liecinās speciāla atzīme blakus mērvienībai. Uzlikt precei izņēmuma mērvienību, vai noņemt to var ar taustiņa F8 palīdzību. Arī tā ir ekskluzīva sistēmas administratora funkcija.

1.C. AVS PREKODS > ES KN

Šī palīglīdzekļu sadaļa ir domāta, lai AVS Noliktavas preču datu bāzē esošajām precēm "piestiprinātu" nepieciešamo informāciju. Pie šīs  izvēles parādās. Lai tajā ievadītu nepieciešamo informāciju ir jānospiež taustiņš Enter un ar F1 taustiņa palīdzību ir jāizvēlas standarta klasifikatoru vērtības:Augšējā ekrānā ir redzams, ka katrai AVS ievadītais precei var ievadīt Izcelsmes valsti, ES NK. Ja precei izrādīsies izņēmuma mērvienība, programma pieļaus ievadīt koeficientu, ar kura palīdzību varēs izrēķināt pareizo preces daudzumu izņēmuma mērvienībās. Piemēram: AVS preces tiek mērītas gabalos, bet ES KN izņēmuma mērvienība ir 100 gab. Tad ir jāievada koeficients 0.01, jo lai dabūtu ES mērvienības AVS uzrādītais preču skaits ir jāreizina ar koeficientu.

1.D. Transporta veidi.

Šis ir vienkāršs standarta  klasifikators, kas nepieciešams lai atskaitē ierakstītu attiecīgajās atskaites ailēs transporta veidu:
1.E. Papildmērvienības

Tāpat kā transporta veidu klasifikators, tas ir vienkāršs un apkalpo ES KN. Ir jāatzīmē, ka ES KN katrai precei, kurai ir izņēmuma mērvienība, ne kilogrami, šī mērvienība papildus ierakstīta datu bāzē.
Starp mērvienībā AVS noliktavas programmā un Intratstat ir sekojošas sakarības.

1. Ja Intrastat klasifikatorā nav izņēmuma mērvienība, tad tā ir kilograms

2. Jebkurā gadījumā,  arī ja AVS mērvienība ir kilograms, Itrastat aprēķinos tiek ņemts preces Neto svars kilogramos, kas ir jāievada prece kartiņā Noliktavas programmā.

3. Ja precei ir izņēmuma mērvienība, tad obligāti ir jāievada koeficients, kas nosaka kādā attiecībā ir AVS mērvienība un šī Intastat izņēmuma mērvienība. Ja mērvienības sakrīt (piemēram AVS mērvienība "Pēri"[apaviem], un arī ES KN mērvienība ir "Pāri") tad ir jāieliek koeficients 1.

1.F. Valstu klasifikators

Valstu klasifikators arī ir standarta un ir tikai sistēmas administratora kompetencē veikt tajā izmaiņas. Ja vēlas izmainīt valstu piederību kādai no kopienām, tad ar taustiņa F9 palīdzību var ielikt  datumu no kura izvēlēta valsts ir iekļauta kādā no kopienām.
1.G. Kopienu saraksts

Kopienu sarakstā ir redzams, ka Eiropas savienībai ir piešķirts kods 1. Ja valstij ir piešķirta piederība ES, tad ievadot AVS Noliktavas vai Bilances programmā uzņēmumu adresi, tām obligāti ir jāievada klasificētu valsts kodu, lai preču kustība ES ietvaros iekļūtu vajadzīgajā Intrastat atskaitē.
1.H. Darījumu veidi

Darījumu veidi ir 2 kārtu klasifikators, kuru izsaucot sākumā parādās 1. kārta:

2. -ās kārtas klasifikatori vēl smalkāk klasificē 1-6 1-ās kārtas ieraksti. Izvēloties šo klasifikatoru, lai noteiktu darījuma veidu ir 1-6 izvēlēm obligāti jāizvēlas 2.-ās kārtas klasifikators. 7-9 2.-ās kārtas klasifikatora vietā ierakstās "0".

1. I. Piegādes nosacījumi  ir vienkāršs klasifikators, lai atskaitē ievadītu 3 zīmju kodu .
1.J. Preces, kuras neieskaita ir palīdzības fails, kurā tiek uzskaitītas preces, kuras nav jāieskaita rēķinot atskaites summas. Turpmāk tiks parādīts, kā var izslēgt preces no atskaites.

2. Atskaišu veidošana

Ja izvēlas programmas atskaišu veidošanu, parādās 2 iespējas:


2.1. Robežlielumu pārbaude

Pirms robežlielumu pārbaudes programma pārbauda, vai visas preces un ES valstu uzņēmumi, kas piegādāja vai pirka preces, atbilst Intrastat prasībām. Precēm ir jābūt ES KN kodam, izcelsmes valstij, pārvades koeficientam, ja precei ir izņēmuma mērvienība un mērvienības svaram. Turklāt, ja apgrozījums ir sasniedzis B līmeni, precei ir jābūt statistiskai vērtībai. Dokumentam, ar ko ienāk vai aiziet preces uz ES ir jābūt atzīmētiem piegādes nosacījumiem, transporta veidam  un darījuma veidam. šo informāciju ievada:

AVS Noliktavas  programma ievada preces statistisko vērtību ieejošā vai izejošā pavadzīmē ar speciālu taustiņu palīdzību, AVS Moderna variantā taustiņš F3, stāvot uz preces pozīcijas - tiek piedāvāts ievadīt  FOB un CIF cena

Ja kāds no parametriem trūkst, nav ievadīts Noliktavas programmā, uz ekrāna parādās paziņojums:

Turpmāk programma parāda preču sarakstu, kas neatbilst Intrastat prasībām.

Katru no preču pozīcijām ar Enter taustiņa palīdzību augstāk pieminētajā kārtībā  var aizpildīt iztrūkstošo informāciju:
Ja uzņēmuma gada apgrozījums preču izvedumam un/vai preču ievedumam būs pārsniedzis asimilācijas (A) robežlielumu, sākot ar 2004.gada 1.maiju tam katru mēnesi līdz gada beigām būs jāiesniedz INTRASTAT statistiskais pārskats. Turklāt, ja uzņēmuma tirdzniecības darījumu apjoms pārsniegs īpašo robežlielumu (B), tam būs jāiesniedz paplašināts INTRASTAT pārskats, uzrādot papildus informāciju nekā tā prasīta vienkāršotajās deklarācijās (t.i. piegādes noteikumus, izcelsmes valsti, transporta veidu un preču statistisko vērtību).

Robežlielumi tiks noteikti katrai no preču plūsmām (ievedumam un izvedumam) atsevišķi. Piemēram, ja uzņēmuma veikto izveduma darījumu apjoms pārsniegs noteikto robežlielumu izvedumam uz ES dalībvalstīm, bet ievedumu apjoms nesasniegs noteikto robežlielumu ievedumam no ES dalībvalstīm, šim uzņēmumam būs jāiesniedz statistiskais pārskats tikai par preču izvedumu uz ES.

Robežlielumu pārbaudes atskaiti pieprasa par pēdējiem 12 mēnešiem, ieskaitot atskaites mēnesi. Augstāk parādītajā piemērā redzams, ka ir jāiesniedz atskaite tikai 1A - ievedums, asimilācijas robežlielums ir pārsniegts.

2.2. Jauna atskaite

Neskatoties uz parādītajiem rezultātiem, programmas lietotājam ir iespējams izveidot jebkuru atskaiti. Robežlielumu pārbaudes rezultātā programmas lietotājam ir zināms, kāda atskaite tiek gatavota un nododama statistikas iestādēm. Turklāt ir jāievēro ir jāievēro Latvijas centrālās statistikas pārvaldes  norādījumus šajā jomā.

Ja pieprasa kādu no atskaitēm pēc zemāk parādītās atskaites formasTad uz ekrāna parādās atskaites forma, kas atbilst norādījumiem un var būt izdrukāta (Ctrl+R-tieši uz printeri, Ctrl+W Word previewe, Ctrl-E uz Excel vai saglabāta ar F2 taustiņa palīdzību. Saglabāšana ir lietderīga tad, kad atskaites veidošana prasa lielu laiku. Programmas lietotājs var izdomāt savu failu nosaukumu sistēmu (līdz 8 burtiem) un pierakstīt komentārus faila nosaukumam.

3. Saglabātās atskaites

. Saglabātās atskaites var izsaukt un un ļoti ātri paskatīties iepriekš saglabātās atskaites. Tās tiek rādītas ļoti ātri, bez aprēķiniem. Ir jāievēro to, ka, ja izmainās  informācija (tiek ievadīti jauni dokumenti, izmainīti esošie) atskaites periodā, par ko atskaite ir saglabāta, tad atskaite ir jāizveido un jāsaglabā  vēl reizi. 

Atskaites blanka, kas redzama zemāk, tiek pildīta ar informāciju un elektroniskā veidā tiek nosūtītas uz Centrālo Statistikas Pārvaldi šeit: https://eparskats.csb.gov.lv/UI/Login.aspx


AVS

2015 gada februāris