NordicPlast SIA uzlabotās uzskaites sistēmas apraksts un darbības instrukcija

Saturs:

Ievads

 1. Ķīpu pieņemšanas darba vieta

 2. Ķīpu norakstīšanas darba vieta

 3. Gatavās produkcijas svēršanas vieta

 4. Intelektuālie datu termināli

Ievads

Instrukcija ir izstrādāt NordicPlast SIA (Uzņēmums) izstrādātai uzskaites sistēma uzlabošanai (Sistēma). Saskaņā ar tehnisko uzdevumu ir automatizēta sekojoša tehnoloģiskā shēma:

Uzlabotā uzskaites sistēma darbojas sekojošā veidā.

Uzņēmumā dažādu izejmateriālu ķīpas ienāk ar autotransportu. Katrai no ķīpām izkraušanas brīdī tiek piestiprināts marķieris, kuru lomu pilda RFID (Radio frekvences identifikators) Lai RFID neietekmē 3 jās darba vietās uzstādītās antenas, katru reizi pārvietojot RFID uzņēmuma teritorijā, tie ir jāieliek metāla kastē.

Lai uz antenām neiedarbotos gadījuma (sveši) RFID, kas var atrasties izejmateriālu ķīpās, katrs uzņēmuma RFID tiek piereģistrēts RFID parkā.

Kad ķīpa ir aprīkota ar RFID, auto iekrāvēja vadītājs to paceļ ar speciālām iekrāvēja dakšām un ved uz vienu no izejvielu svēršanas vietām. Kad ķīpa ir nosvērta ar speciālas programmas palīdzību uzskaitē tiek ņemta automašīna, ar kuru tika atvesta ķīpa, ķīpas materiāls kā arī katras ķīpas svars, kā ari auto iekrāvēja vadītāja darbs. Abas ķīpu svēršanas darba vietas ir analogas. Pēc ķīpu svēršanas tās tiek ievietotas noliktavā. Speciāls skeneris ļauj veikt noliktavā esošo ķīpu inventarizāciju(attēlā Inventarizācijas antena).

Kad ķīpas tiek padotas uz pārstrādes līniju un izpakotas, līnijas operators noņem RFID un noskenē to ar pie gatavās produkcijas svariem instalētās antenas palīdzību. Tādējādi ar speciālas programmas palīdzību katra izpakota ķīpa tiek norakstīta ražošanai. Tiek uzskaitīts arī kādā maiņa un cikos šī ķīpa tiek izlietota ražošanā. Tūlīt pēc skenēšanas RFID tiek ielikts metāla kastē.

Gatavās produkcijas svēršanas vietā auto iekrāvējs atved gatv ās produkcijas maisu un uzliek uz svariem. Ja maiss ir aizpildīts pilnībā, ar speciālas programmas palīdzību teik uzskaitīts gatavās produkcijas daudzums< izgatavošanas laiks, maiņa, kas izgatavoja šo produkciju. Vienlaicīgi tiek drukāta arī maisa uzlīme/ Ja maiss nav pilnībā aizpildīts, to var pildīt arī cita maiņa. Lai neaizpildīti maisi atšķirtos no aizpildītiem, tos aprīko ar speciālām uzlīmēm, kuros nav Uzņēmuma logo.

Gatavās produkcijas realizācijai tiek izmantots speciāls svītru kodu skeneris. Šis skeneris var būt izmantots arī gatavās produkcijas inventarizācijai.

Programma, kas automatizē uzskaites sistēmu apkalpo 3 darba vietas. 1. Darba vieta ir Ķīpu pieņemšana, 2. Norakstīšana, kurā izejmateriālu ķīpas tiek izpakotas. 3. darba vietā, kas ir organizēta kopā ar Norakstīšanu vienā datorā, notiek gatavās produkcijas uzskaite. 1. Ķīpu pieņemšanas darba vieta.

Kad tiek palaista ķīpu svēršanas darba vieta uz skārienjūtīgā ekrāna, parādās iespējas izmantot sekojošās pogas:

Darbus veic – nospiežot šo pogu tiek piedāvāts Uzņēmuma darbinieku saraksts, kas varētu izmantot programmu viena vai otrā darba vietā. Kad ir izvēlēts darbinieks no sarakta, tiek piedāvāts ievadīt paroli uz zemāk parādītās formas

Uzmanību!

Paroles ievadīšana ir ļoti svarīga sistēmas funkcija, ar kuras palīdzību tiek uzskaitīts katra iekrāvēja vai maiņas meistara darbs, kā arī kļūdas, kas var rasties darba laikā. Darbs ar svešu paroli var būt izmantots arī ļaunprātīgi. Tādēļ nav pieļaujama paroles nodošana kolēģiem.Ir jāatceras, ka sistēmas administratoram uzskaites Noliktavas programmā ir iespējams ievadīt gan Programmas lietotāju paroles, gan iespējams noteikt Programmas lietotaju kompetenci. Tas ir administratīvās funkcijas, tāpēc kopīgā programmas aprakstā netiek iekļautas.

Kad parole ir ievadīta pareizi, un ekrāna augšējā daļa parādās auto iekrāvēja uzvārds ķīpu svēršanas darba vietā kļūst iespējams veikt sekojošas darbības:

1.1. Sākt strādāt ar jaunu mašīnu, kas ir atvedusi ķīpas. Tam domāta poga Jauna. Auto iekrāvēja vadītājs (vadītājs), nospiežot šo pogu var ievadīt jaunu automašīnu. Lai atvieglinātu automašīnas numura ievadu, un skarā ar to, ka uz skārienjūtīga ekrāna ērti var ievadīt tikai ciparus, vadītājs ievada automašīnas numura ciparu daļu, izlaizot burtus. Tas ir pietiekams, lai vēlāk varētu ievadīt AVS Noliktavas programmā. Programma ieraksta mašīnas izkraušanas sākuma un beigu datumu un laiku, kas tiek ņemts no datora. Kad automašīna ir pilnībā izkrauta, vadītājam ir jānospiež poga Pabeigta.

1.2. Jauna ķīpa ir poga, kura auto iekrāvēja vadītājam jānospiež, kad viņš ar ar RFID aprīkotu ķīpu uzbrauc uz svariem. Tiek piedāvāts iespējamais izejmateriālu saraksts (dzeltens), no kura nospiežot ar pirkstu izvēlās vajadzīgo.

Ar pogas Svērt palīdzību no svariem tiek nolasīts Bruto svars. Programma nolasa no antenas, kas novietota blakus svariem, RFID numuru, “savieno” to kopa ar izejmateriālu, ko izvēlējies vadītājs un Neto svaru. Neto svars tiek aprēķināts no Bruto svara atņemot Taras (auto iekrāvēja) svaru. Tādējādi ķīpa ienāk Noliktavas uzskaitē, speciāli marķēta ar RFID.

Ekrāna augšējā daļa ir redzams Iekrāvēja (Taras) svars (piemērā 4587,00kg). Blakus ir poga – Pārsvērt. Pārsvēršana ir javeic regulāri, un it sevišķi, kad mainās vadītājs, dažādiem vadītajiem ir dažādi svari. Pārsvēršanu veic uzbraucot uz svariem bez ķīpas. Auto iekrāvēja svars tiek “nostiprināts” līdz nākamai pārsvēršanai.

Ja kaut kādu tehnisko iemeslu dēļ nav iespējams saņemt Bruto vai Taras svaru automātiski, uz ekrāna ir redzamas sarkanas pogas Svērt manuāli, kas palīdz ievadīt šos svarus ar uz ekrāna parādījušos klaviatūru, kas tika izmantota paroles ievadam..

Vel uz ekrāna ir redzamas pogas Gatavā produkcija un Norakstīšana. Ar šo pogu palīdzību ir iespējams pārslēgties uz citu darba darba vietu.

Ķīpu svēršanas darba vietā ir iespējams papildināt RFID parku. Tam domāta speciāla dzeltena poga ekrāna labajā pusē. Lai ķīpu RFID atšķirtu no iespējami starp izejmateriāliem iekļuvušām banku, braukšanas un citām RFID kartēm, ir izveidota speciāla datu bāze ar “savējiem” RFID. Savēji RFID var iet caur ražošanas procesu tikai sekojošā ceļā – piestiprināts pie ķīpas un piereģistrēts ka izejmateriālu marķieris, noskanēts pie ķīpu norakstīšanas un var atkal atgriezties pie ķīpu marķēšanas. Ja RFID parādās pie ķipas bez norakstīšanas, vai pie norakstīšanas bez iepriekšējās skanēšanas pie svēršanas, programma uzradīs darbības kļūdu.   1. Ķīpu norakstīšanas darba vieta

Ķipu norakstīšanas darba vieta ir organizēta viena datorā kopa ar gatavās produkcijas svēršanas darba vietu. Norakstīšanas darba vietā atliek tikia to izvēlēties un skenēt no ķīpām noņemtos RFID. Skenēšanas antena atrodas virs darba vietas. Ar pogu Jauns RFID tiek paziņots, ka ķīpa ir izpakota. Ta papildina zīmējumā redzamo ķīpu sarakstu. Noliktavas programmā tiek ģenerēts norakstīšanas akts.

  3. Gatavās produkcijas svēršanas darba vieta.

  Kad izvēlās programmas lietotāju un ievada paroli, atšķirībā no ķīpu svēršanas un norakstīšanas darba vietām, kopa ar maiņas operatoru tiek piedāvāts izvēlēties operatora palīgu un mazgātājus. Tas ir nepieciešams, lai turpmāk ražošanas programmā varētu rēķināt darbinieku darba algas atkarībā no maiņās padarītā.Ja maiņa ir nokomplektēta, notiek gatavās produkcijas maisu svēršana. Zemāk parādītajā ekrāna ir redzams sveršanas interfeiss, kurā ir pogas:

Uzliekot gatavās produkcijas maisu, ir jānospiež poga svērt. Ja maiss nav pilnībā piebērts pilnībā, Tad jānospiež taustiņš Programma dod iespēju maisu pildīt vēl reizi, pat vairākas reizes. Tādā gadījumā ir jānospiež taustiņš Pagaidu. Zemāk ir parādīts uzlīmes paraugs, kad maiss tika pildīts 4 reizes. Sīkiem burtiem uz uzlīmes ir izdrukāta informācija par šiem pagaidu svēršanas gadījumiem. Tajā ir parādīts datums, laiks, operatora uzvārds un saražõtās produkcijas daudzums.

Normāla gaitā, arī tad kad papildināts maiss beidzot ir gatavs, Programmas lietotājs nospiež taustiņu Gatavs. Tiek izdrukāta gala uzlīme, kura atšķiras no pagaidu ar to, ka tai ir Uzņēmuma logo un maisa gala svars. Uzlīme ir gatavās produkcijas svītru koda marķieris, kas apvieno sevī gatavās produkcijas veidu, daudzumu, maiņu (vecāko operatoru), un izgatavošanas laiku.

Poga Jauns svars nozīmē, ka uz svariem uzlikts jauns gatavās produkcijas maiss. Ja tiek svērts nepilnīgi aizpildīts maiss, tad ir jāskenē šī maisa pēdējā pagaidu uzlīme. Tādējādi Programma “zinās” , kas par pagaidu maisu tiek papildināts.


Attēlā, kas parādīts augša ir redzama gala uzlīme gatavās produkcijas maisam.
Lai maiņa pārliecinātos par saražoto, pec pogas Beigt darbu, rodas iespēja izdrukāt dienas atskaiti.


Uzmanību! Pēc uzņēmuma ieteikuma tika ieviesta poga Beigt darbu. Tas nozīmē, ka tiek akceptēti visu maiņa izmantoto izejmateriālu norakstīšana, kā arī gatavās produkcijas pieņemšanas – nodošanas akti. Šo pogu ir jāizmanto tad, kad maiņa patiešām ir pabeigusi darbu un nekādas citas izejmateriālu un gatavās produkcijas kustības nenotiks.

4. Pārnesamie intelektuālie termināli (Barman)

Sistēmā tiek pielietoti sekojoši Barman:

  4.1. HoneyWell 6100 tipa svītru kodu Barman

Smalkāks tehnisko parametru un darbības apraksts redzams šeit.

Lietojot skeneri ir jāievēro, ka aktīvas skenēšanas laikā Barman akumulatori izlādēja. Tādēļ, beidzot darbu ar Barman, tas ir jāpieslēdz lādēšanas ierīcei/ Barman uzlādējas arī ar USB savienojuma kabeļa palīdzību, bet mazākā mērā, jo tas domāts komunikācijai ar datoru un informācijas apmaiņai ar to. Skeneris pēc būtības ir pārnesamais dators ar Windows CE (vai Mobile) operāciju sistēmu un ar iespējām savienoties ar Windows datoru izmantojot USB (skat norādes), Bluetooth vai bezvadu Interneta savienojumu WIFI.

Lai izpildītu Sistēmas uzskaites funkcijas AVS izmanto Barman WIFI savienojumu, tādēļ lai Barman saņemtu un nodotu informāciju tam jāatrodas bezvadu Interneta uztveršanas zonā. Tāda zona ir gatavās produkcijas svēršanas vietā, kā arī Uzņēmuma ofsa telpās.

No AVS Sistēmas Barman saņem preču, uzņēmumu, Sistēmas lietotāju un paroļu sarakstu. Pēc skenēšanas ar WIFI palīdzību Barman nodod aizpildītus dokumentus. Par to smalkāk programmu darbības aprakstā.

Barman klaviatūra ir līdzīga datora klaviatūrai. Tajā ir Enter – apstiprināt izvēli, Esc – atteikties, labajā lejas daļā ir ieslēgšanas un izslēgšanas poga. No klaviatūras var ievadīt arī tekstu, bet labāks informacijas ievada variants ir izmantojot uz ekrāna izsaucamu klaviatūru.
Barman ekrāns arī līdzīgs datora ekrānam

Tajā redzama AVS programmas palaišanas ikona. Iespējama arī svītru kodu skenera palaišanas un izslēgšanas ikona.

Ekrāna lejas daļā ir ikonas, kas liecina par WIFI ieslēgto stavokli (zaļa) un pieslēgšanos Internetam (arī zaļa). Ikoninā ar svītru koda attēlojumu nozīmē, ka skeneris ir ieslēgts.

Citas barman darbības iespējas, tādas, kā teksta redaktors (Word), elektroniska tabula (Excel), Internet Explorer, elektroniskās vēstules ir atrodamas ProgrammFiles sadaļā, bet AVS Sistēmas darbībai nav nepieciešamasKad nospiež AVS ikoniņu, parādās lūgums ievadīt paroli:

Lai to varētu izdarīt, ir jānospiež klaviatūras izsaukuma ikona ekrāna lejas daļā. Tad ievada paroli, kas parasti ir ciparu kombinācija, kas atvieglina ievadu ne visai ērtajā informācijas ievada sistēmā.

Ir jāievēro, ka paroles ievads nosaka, kāds programma lietotājs strādās ar Barman. Atkarībā no tā tiks noteikta arī lietotāja kompetence – vai drīkst šīs paroles turētājs lietot programmu, vai nē

Kad pareiza parole ir ievadīta, AVS programma piedāvā sekojošas izvēlnes.

Ieejošas un izejošas pavadzīmes, rēķinus-faktūras, iekšējos pārvietojumus, norakstīšanas aktus, veikt inventarizāciju, kā arī pieņemt baļķus kokapstrādes uzņēmumā. Ekrāna lejas daļā ir redzama izvēlne “Ražošanas iecirkņi”. Šajā izvēlnē papildus klasiskam darbam ar svītru kodiem un informācijas ievadam ar tastatūras palīdzību ir izstrādāta iespēja strādāt ar RFID un svītru kodu marķieriem. Tādēļ ir arī jāizvēlas tieši šī izvēlne/

Kad izvēlas “Ražošanas iecirkņus” parādās sekojoši apstrādājamo dokumentu veidi -

Norakstīšanas akti, ražošanas akti, iekšējie pārvietojumi, ieejošās un izejošās pavadzīmes. Pie kam tiek skenēti preču un pusfabrikātu marķieri, kas nav gatavās produkcijas svītru kodi, bet gan gatavās produkcijas un pusfabrikātu partiju daļas – maisi, ķīpas, paletes, kas ir marķētas ar RFID tegiem vai svītru kodiem.Ja izvēlas kādu no dokumentu veidiem, parādās dokumenta kartiņa:Dokumenta kartiņa var izvēlēties Noliktavu, kur tiek veidots dokuments, pircēju vai piegādātāju, ja ir izvēlēts ieejošā vai izejošā pavadzīme un preču sarakts, kas varētu būt pārdodams, iegādājams vai pārvietojams no noliktavas uz noliktavu. Preču kartiņā ir redzams programmas lietotāja vards un uzvārds (Alehno Jadviga)

Lai ievadītu sākuma atlikumus ķīpām, tās tiek aprīkotas ar RFID tegiem un tiek ievadīta ieejošā pavadzīme ar piegādātāja norādi. Ekrāna vidus daļā parādās iespējamais izejmateriālu saraksts, no kura ar taustiņu vai skārienjūtīgā ekrāna palīdzību jāizvēlas vajadzīgais. Kad tas ir izvēlēts ar dubultkliķšķi ir jāizsauc skaita un marķiera ievada kartiņa, kas ir redzama zemāk:

Izmantojot taustiņus vai Barman klaviatūru var ievadīt norakstāmo vai pārdodamo preču skaitu. Ja izejošās pavadzīmes, norakstīšanas akta vai pārvietojuma gadīõjumā tiek pielietoti marķieri, preču skaits nav jāievada, jo marķieru skanēšana nozīmē, ka tiek izvēlēta konkrēta ķīpa vai gatavās produkcijas maiss. Marķieris ir “savienots” ar preces nosaukumu, tas daudzumu iepakojumā, kā arī ar citu šīs preces partijas daļas informāciju – izgatavošanas laiku, maiņu un citiem parametriem.

Sākuma ievada gadījumā skaitu var ievadīt no klaviatūras vai ar zaļo bultiņu palīdzību

Kad preces ir noskanētas, informācija ir saglabāta to ir jāpadod uz Sistēmu. Tas notiek programmas palīglīdzekļu sadaļā

Palīglīdzekļi ietver sevī datu apmaiņas izvēlni. Ja izvēlas datu apmaiņu un programmas ir iestatīta uz konkrētu WWW direktoriju, ka arī Internet savienojums it noticis, notiek datu apmaiņa, par ko liecina sekojoša indikācija. Sākumā programma saņem jaunu informāciju no sistēmas – jauns preču, uzņemumu, programmas lietotāju saraksti. Tad uz sistēmu tiek nodota

Iestatījumos redzama WWW direktorija, caur kuru notiek datu apmaiņa, apmaināmais fails un arī direktorija lokālajā datorā, ja apmaiņa notiek ar USB savienojuma palīdzību.
Kad izvēlās informācijas sūtīšanu uz Sistēmu, ekrāna augšējā daļā parādās zaļi kvadrāti, kas liecina sūtīšanas procesu. Kad vis informācija ir nosūtīta, pēdējā informācijas rindiņa paziņo “Datu apmaiņa pabeigta”. Tad var uz skārienjūtīga ekrāna nospiest “Turpināt”, un programma atgriežas iepriekšēja stāvoklī.Iziet no programmas var arī palīglīdzekļu sadaļā.

   4.2. MR6081A tipa RFID Barman

RFID Barmanis atšķiras no svītru kodu Barmaņa ar to, ka lasa RFID. Vairāk par šo RFID Barman var izlasīt šeit

AVS programmas darbība šajā Barman ir analoģiska. Atšķirībā no svītru kodu lasītāja, uz uz kura ir taustiņš “Scan”, to aizvieto AVS programmas taustiņš uz skārienjūtīgā ekrāna, kas parādās tajās programmas darbības vietās, kur ir nepieciešams skanēt RFID.

Instrukcija programmas instalācijai (AVS projekta vadītājam)