SADALĪŠANAS NORMAS AVS

Ievads.

Ražošanas uzskaitē bieži vien produkcija ir ne tikai jāsaliek no kaut kādām sastāvdaļām, bet arī jāsadala izejmateriāli, lai iegūtu produkciju vai pusfabrikātus. Tā ir jāsadala apaļkoki dēļos, atgriezumos, skaidās un mizā, gaļas liemeņi tiek sadalīti dažāda veida gaļas produktos, arī kauli, āda un citas sastāvdaļas tiek uzskaitītas. Ir svarīgi pareizi uzskaitīt sadalīšanas rezultātus un aprēķināt sadalīšanas rezultātā radušos produkcijas vai pusfabrikātu pašizmaksu. AVS ir izstrādātas metodes sadalīšanas rezultātu pašizmaksas - gan materiālu, gan pilnas pašizmaksas aprēķini.

1. Sadalīšanas normu ievadīšana.

Zemāk tiek parādīti kokapstrādes piemēri. Citu nozaru speciālisti uz to bāzes uz to bāzes var saprast normu darbības principu un pielāgot AVS sadalīšanas principus savās ražotnēs.

Attēlā pa kreisi ir redzams, ka preču sarakstā dažas pozīcijas ir apzīmētas ar S- precei ir sadalīšanas norma, i - prece “piedalās” kaut kādas produkcijas ražošanā, ir ielikta salikšanas normā, ir izejmateriāls; s- preces ir sadalīšanas normas normas sastāvdaļa, rodas sadalīšanas rezultātā; * precei ir salikšanas norma, tā veidojas saliekot vismaz divas dažādas preces.

Jāatzīmē, ka katra no precēm var būt gan sadalīšanas rezultāts, gan izejmateriāls citas preces ražošanai. Tā, piemēram, apaļkoks skuju (3 rindas zemāk par iezīmēto Apaļkoks Osis A), kaut kādas tehnoloģijā izrādījās salikšanas produkts un sadalīšanas rezultāts. Ir jāatgādina, ka attēlos redzamie piemēri nav par kaut kādu konkrētu ražotni, bet gan kalpo ka ilustrācija sadalīšanas normu ilustrācijai.

Ja, izvēlas Apaļkoks Osis A un nospiež taustiņu F8 vai ar peli nospiež pogu ar tādu pašu apzīmējumu, atveras zemāk parādītā forma:


Attēlā ir redzams, ka ir 3 sadalīšanas normas – Ļoti labi, Optimāli un Slikti. Katru no tām var labot, papildināt un dzēst ar attiecīgiem taustiņiem vai pogām, parādītām ekrāna lejas daļā. Ir jāatzīmē, ka ievadot jaunu normu, var ievadīt jaunu normu kategoriju, piemēram “ļoti slikti”, kad pēc apaļkoku apsekošanas, noskaidrojas, ka piegādes partija ir daudz trupes, zaru, mazi diametri un gaidāms ļoti slikts iznākums

Zemāk ir parādītas trīs sadalīšanas normas:

Ļoti labā variantā 65% apaļkoku pārvēršas dēļos, kas var būt gan produkcija, gan izejmateriāls tālākai ražošana – galvenais sadalīšanas (zāģēšanas) mērķis. Jo lielāks ši produkta iznākums, jo labāk. Tirgus cena dēļiem ir daudz lielāka neka atgriezumiem (šāļiem) vai skaidām, tādēļ lielākā daļa no iepirkuma izdevumiem tiek novirzīta tieši dēļu pašizmaksas aprēķinam (šajā gadījumā 90%).

Tas ir pareizi tāpēc, ka būtu nepareizi sadalīt apaļkoku cenu proporcionāli visiem sadalīšanas rezultātiem, Tad skaidu m3 cena iznāktu tik pat liela, cik apaļkoku cena. Tad skaidu pārdošana vienmēr būtu nerentabla. Un tomēr skaidas pērk, tātad tās nes labumu uzņēmumam. Lai pareizi aprēķinātu labumu no skaidu pārdošanas, lai noteiktu pareizu, tirgus diktētu skaidu pašizmaksu, ir jāpielieto. Pašizmaksas smaguma koeficientu un iznākumu procentu var ievadīt un mainīt sekojošā ekrāna formā:

Programma kontrolē, lai Pašizmaksas smaguma koeficientu summa, izteikta % kopā būtu 100%. Tādējādi visa ieejošās pavadzīmes summa, ieskaitot transportu un citus izdevumus, tirk sadalīta sadalīšanas produktos ar iepriekšējā zīmējumā parādīto produkciju.

Iznākums m3 netiek pārbaudīts matemātiski, jo dažas sastāvdaļas var būt lielāks nekā izejmateriāls. Piemēram, skaidas un šķelda pret koksni “uzpūšas” 3-4 reizes. Tādēļ programmas operators var ievadīt jebkuru pareizu lielumu, arī citās mērvienības. Piemēram, svara vienībās.


Kad programmas operators novērtējis izejmateriālu kvalitāti, viņš var izvēlēties saviem aprēķiniem kādu no normām uz laiku, kamēr nemainās izejmateriālu kvalitāte.

Ir jāatzīmē, ka pāriešanu no vienas normas uz citu var veikt brīvi, pamatojoties uz pieredzi, vai, balstoties uz dokumentiem. Tā, piemēram, gaļas pārstrāde ir zināms, kāds iznākums dažādu kategoriju bekona liemeņiem. Attiecīgi ir jāizvēlas šīs kategorijas sadalīšanas normas. Ja no kautuves ienāk sivēnmāšu liemeņi, tad tiek pielietas pavisam citas normas. Tāpat kokapstrādē no dažādiem reģioniem ienākošai koksnei var būt dažādas iznākuma.

Ir jāpiezīmē, ka gaļas, zivju pārstrādē, arī kokapstrādē sadalīšanas normas nekad neizpildās precīzi, jo tas saistīts ne ar kaut kādu metāla, plastmasas vai citu izejmateriālu sadalīšanu, kas iz determinēta. Dzīvo organismu, pie kādiem tiek pieskaitīti dzīvnieki un augi, fiziskās īpašības ir ļoti atšķirīgas. Tādēļ sadalīšanas normas tiek pielietotas pietuvinātiem īstenībai aprēķiniem, prognozei. Ir lietderīgi šis normas pielietot izejmateriālu norakstīšanai, arī pašizmaksas operatīvam aprēķinam. Tomēr Noliktavas uzskaitē gan izejmateriālu, gatavās produkcijas un pusfabrikātu pareizos krājumus nosaka inventarizācija. Precīzs pilnas pašizmaksas aprēķins var notikt tikai slēdzot gadu, kad tiek norakstīti operāciju konti, kad tiek ņemti vērā visi gada izdevumi. Par to vairāk citā Ražošanas programmas sadaļā http://www.avs.lv/Razosana/Razosana.html#pasizmaksa

2. Sadalīšanas normu izmantošana

Ja programmas operators izvēlās darbību – ievadīt sadalīšanas rezultātus, tad viņam ir jānovērtē, pēc kādas normas ir notikusi izejmateriālu sadalīšana

Piemēram, viņš izvēlas, ka tas noticis optimāli (attēlā), Programma piedāvā šī varianta aprēķinu

Kad izvēlēts sadalīšanas rezultātā radies produkts vai pusfabrikāts (mūsu gadījumā 25*60*6000 dēlis Osis A), Programma piedāvā izvēlēties kādu no variantiem:

Parādās ekrāns, kas rāda gaidāmos sadalīšanas rezultātus:

Tepat var ievadīt faktiski iegūtos produktu vai pusfabrikātu daudzumus, kā tas ir parādīts attēlā zemāk

Tā, programmas piedāvātā 25x50x600 dēļu Osis A 0,66 m3 vietā var ievadīt 0,68 m3.

Turklāt ar taustiņa (pogas) F1 palīdzību var arī izmainīt izmantoto Apaļkoks Osis A daudzumu, nemainot pašizmaksas sadalījuma smaguma koeficientus.

AVS risinājums ne tikai palīdz risināt sarežģīto normēšanas uzdevumu izejmateriālu sadalīšanas gadījumā, bet arī, ļaujot izmainīt iznākuma rezultātus “rokas” režīmā, ja tas ir nepieciešams.

Ir jāatzīmē, ka pie kaut kāda lielāka ražošanas apjoma, kad izejmateriālu sadalīšana notiek pastāvīgi un lielos apjomos, nav vērts katras maiņas (dienas) beigās precizēt iznākumu, lai sasniegtu lielāku precizitāti, bet ne pilnīgu, kas būs redzama, kā tas tika pateikts, tika gada beigās. Šajā gadījumā ir mērķtiecīgi izmantot izejmateriālu novērtējumu, izvēlēties tam atbilstošu sadalīšanas normu un ļaut Programmai aprēķināt un uzskaitīt produktus un pusfabrikātus, kā arī norakstīt izejmateriālus automātiski. Tomēr uzskaites varianta izvēlē ir uzņēmuma izvēle.

AVS


SIA A.V.S., reģ.Nr LV40002023879,   Dārzauagļu ielā 1-212, Rīga, LV-1012, .  +37167842222, +37167292037, +37129557989,   citi – kontakti

 WhatsApp +37129557989,   alfreds@avs.lvavs@avs.lv  alfreds_avs  LV44UNLA0002050469627, UNLALV2X