AVS Programmu risinājumi kokapstrādei

AVS ir izstrādāti daži efektīvi kokapstrādes uzskaites risinājumi. Tie galvenokārt ir saistīti ar svītru kodu izmantošanu izejmateriālu, koka detaļu un gatavās produkcijas uzskaitei. AVS papildus savai ražošanas programmai ir izstrādājusi papildus rīkus, kas palīdz ar pieskaru ekrānu, svītru kodu uzlīmju printeru un dažāda veida skenera palīdzību organizēt materiālu un detaļu plūsmu uzskaiti. Tā, piemēram, izmantojot HONEYWELL 6100 tipa pārnēsājamo datoru ar skeneri un bezvadu svītru kodu drukas iekārtu ZEBRA QL 220 . AVS ražošanas programmas lietotājs atrodoties cehā, var saskaitīt izejmateriālu vai detaļu skaitu, ar HONEYWELL pieslēgties uzņēmuma serverim un AVS programmas datu bāzē ievadīt ieejošo pavadzīmi, norakstīšanas, ražošanas vai iekšējā pārvietojuma aktu. Uzreiz var izdrukāt ienākošas izejmateriālu vai detaļu partijas svītru kodu, kurš var iekļaut sevī preces kodu, skaitu, iecirkni, kur notika ražošanas process. Turklāt uz uzlīmes var izvietot detaļas nosaukumu, skici, artikulu, izgatavošanas datumu un citu vajadzīgo informāciju. Tālākās detaļas kustības un pārstrādes laikā, arī daloties izejmateriālu un detaļu partijām, tās var uzskaitīt ar svītru kodu palīdzību un izdrukāt citus kodus, ja detaļa pārvēršas citā. Tas notiek, piemēram, kas notiek plātņu sazāģēšanas rezultātā. Detaļas var arī apstrādātas vairakkārt, saliktas pusfabrikātos vai gatavos izstrādājumos, sistēma, kas izstrādāta svītru kodu izmantošanai samazina uzskaites darbinieku skaitu un daudz precīzāk parāda preču kustību kokapstrādes cehos. Ja cehā ir iespējams izvietot datorus svarīgās uzskaites vietās, kādas ir sarežģītas frēzmašīnas, automatizētas līmēšanas preses, pakotnes, un vēl pašiem strādniekiem ir iespējams ievadīt informāciju par padarīto darbu, tad AVS piedāvā stacionāros uzskaites punktus. Labākā gadījumā ir jāizmato pieskaru ekrāni, jo tad strādnieks ļoti vienkāršā veidā ievada gatavo detaļu skaitu, izdrukā to pakai uzlīmi ar svītru kodu un visu nepieciešamo informāciju. Tādējādi dati par detaļu gatavību un kustību kļūst ļoti operatīvi. Turklāt ražošanas programma uzskaita katra darbinieka saražoto, kas ļauj automatizēt darba algas aprēķinu.


Pielietojot salikšanas un sadalīšanas kalkulācijas, kopā ar svītru kodu izmantošanu AVS Noliktavas un Ražošanas programmas ļauj uzskaitīt atgriezumus, zudumus un brāķi. Tas veido ceha (uzņēmuma) ražošanas materiālu un darba spēka izmaksas. Pielietojot AVS uzskaites sistēmu, ražošanas programma ļoti precīzi rēķina katra izstrādājuma materiālu un algas izmaksas laika, ražošanas iecirkņu, pasūtījumu un citos griezumos. Uzņēmuma vadītājus vēl vairāk interesē katras produkcijas mērvienības vai pasūtījuma pilna pašizmaksa. AVS piedāvā ekonomiskās metodes produkcijas pilnas pašizmaksas aprēķinam, ja tiek izmantota AVS Noliktavas un Ražošanas uzskaites programmas. Pie kam, pilnas pašizmaksas aprēķins ir iespējams arī tad, kad uzņēmums pielieto ne AVS Bilances uzskaiti. Vienojoties ar uzņēmuma grāmatvežiem, pilnas pašizmaksas aprēķiniem pietiek ievadīt AVS Noliktavas programmā vienu vai dažus pieskaitāmo izdevumu skaitļus, kad tie kļūst zināmi uzņēmuma grāmatvežiem. Parasti tas tiek precīzi zināms līdz nākošā mēneša 15. datumam. Tad arī uzņēmuma vadības var redzēt precīzu pilnas produkcijas pilnas pašizmaksas informāciju.


AVS ir speciālisti, kas izpēta uzņēmuma esošās informācijas plūsmas un uzskaites tehniskos līdzekļus. Pēc tā tiek izstrādāts konkrēts uzņēmuma uzskaites sistēmas uzlabošanas priekšlikums, tehniskais uzdevums un tiek noteiktas izstrādes izmaksas. Parasti AVS 2 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas veic projektēšanas darbus un programmu pielāgošanu. Serviss, ko sniedz SIA AVS, paredz to, ka programmu ieviešanas laikā SIA A.V.S. nodrošina profesionāla grāmatveža palīdzību. Viņš palīdz noregulēt tipveida kotējumus un dokumentu izdrukas. Programmas ieviešanas stadijā SIA A.V.S. grāmatvedis apmāca darbam ar programmu un sniedz konsultācijas grāmatvedības uzskaites jautājumos. Programmu ieviešanas stadijā tiek piedāvāti varianti automatizētās vadības sistēmas uzlabošanai. AVS sniedz konsultācijas par optimālāko datortehnikas izvēles variantu..


SIA A.V.S. Direktors Alfrēds Beļavskis


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA A.V.S., reģ.Nr LV40002023879, Dārzaugļu iela 1-212, Rīgā, LV1012, tālrunis 7292037,tālruņi 7842222, Talr/Fax7842223, Internet www.avsprogress.com; alfreds@parks.lv, mob.tālrunis 9557989, Rēķins LV44UNLA0002050469627 LUB Centra filiālē, kods UNLALV2X002