AVS Kalendārs dažādu pakalpojumu sniegšanas un izpildes kontrolei.

SIA A.V.S. Ir izstrādājis pasūtījumu pieņemšanas un izpildes kontroles Kalendārs programmas variants, kas strādā kopa ar AVS Noliktavas uzskaites programmu un tiek pievienota pie dažādiem kases aparātiem. Programma domāta galvenokārt uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus un paralēli pārdod arī preces vai izgatavo izstrādājumus pēc pasūtījuma.

Kad palaiž programmu kalendārs, uz ekrāna parādās sekojošais attēls:Ekrānā ir redzami dienu notikumi, iekrāsoti aqua, dzeltenā vai zaļā krāsā. Notikumi ir darījumi, kas tiek plānoti, izpildīti. Nokavēt 9r speciāli dzelteni iekrāsoti, lai tiem pievērstu uzmanību. Zaļi iekrāsoti tad, kad vienas stundas laikā notiek vairāki darījumi. Uzklikšķinot uz zaļā lauciņa atveras visi vienā stundā notikumi (darījumi). Attēlā zaļajos lauciņos ir arī redzams, cik notikumi ir “apakšā”. Tiek rādīti pasūtījumi un to izpilde nedēļas griezumā, kas ir parādīts iepriekš. Šāds ekrāna attēls dod iespēju ievadīt jaunu pasūtījumu uzklikšķinot ar peles taustiņu vajadzīgajā dienas laikā:

Uz ekrāna parādās kartiņa, kuras laukos var ievadīt gan klientu, gan pakalpojumu, struktūrvienību kur notiek pakalpojums un uzņēmuma darbinieks, kas ir ieplānots pakalpojuma veikšanai. Pēc šīs informācijas ievadīšanas laiks, kas ir redzams kartiņas augšējā mala tiek rezervēts šīm klientam. Turklāt programma kontrolē, lai pakalpojumu sniegšanas vieta netiktu pārslogota. To nosaka pakalpojumu parametri, ko noregulē AVS Noliktavas programma. Vēl tiek kontrolēts arī pakalpojumu sniedzēju – uzņēmuma darbinieku noslodze un darba grafiks. Ja, piemēram, pēc darba grafika kādam no pakalpojuma sniedzējiem nav darba laiks, klientam nevar solīt šī darbinieka sniegto pakalpojumu. Līdzīgi tiek kontrolēts arī uzņēmuma struktūrvienību noslogojums.

Piezīmju laukā tiek ierakstīta un saglābta informācija par pakalpojuma sniegšanas speciāliem apstākļiem vai notikumiem, blakusefektiem, kas varētu būt notikuši pakalpojumu sniegšanas laikā. Tipveida piezīmes institūts tiek pielietots, lai atvieglinātu atkārtojošos piezīmju ierakstu pakalpojuma kartīte.

Kad pakalpojuma sniegšana ir ieplānota un vēl nav atnācis laiks to sniegt, pakalpojuma kartīe tiek nokrāsota aqu krāsā. Ja uz pakalpojuma kartiņas atzīmē lauku “Atnāca klients”, kartiņa iepriekš parādītajā laukā pārkrāsojas tumšāka. Ja klients neatnāk norunātajā laikā, kartiņa tiek nokrāsota dzeltena, kas dara uzmanīgu pakalpojumu sniegšanas administratoru. Tad varētu notikt telefoniska jauna pakalpojumu laika noteikšana, vai pakalpojuma atteikums. Tomēr tas paliek atzīmēts, ka nenoticis, lai turpmāk varētu saņemt atskaites par nenotikušo pakalpojumu statistiku.

Ja klients iz atnācis un saņēmis pakalpojumu, tiek aizpildīts lauks “Izpildīts”. Tad atkarībā no programmas iestādījumiem:

Parādās AVS Noliktavas programmas režīms kurā tiek drukāti čeki uz kasi, kas strādā fiskālas drukās režīmā:

Programmas lietotājam vēl ir iespējams no Noliktavas krājumiem izvēlēties preces, kas var būt pieliktas pie izdrukājamā čeka. Apmaksa var notikt skaidrā naudā, ar bankas kredītkarti, dzēšot iepriekš samaksāto avansu vai apmaksāt pakalpojumu un preces kombinēti.

Pēc darījuma beigām AVS grāmatvedības sistēmā notiek pārdoto preču noņemšana no uzskaites, ienākuma PVN un naudas līdzekļu kustības norēķins, ka arī debitoru – kreditoru norēķini. Klientu pakalpojumu uzskaites programma ir tieši saistīta ar Noliktavas un Bilances uzskaites programmu datu bāzēm.

    1.2. Tiek nodota informācija speciālai AVS programmai, kas ar pieskaru ekrāna palīdzību izdrukā čeku uz kases aparāta, kas ir ieslēgts fiskālās drukas režīmā. Programmas apraksts šeit - http://www.avs.lv/PieskaruEkrans/TouchScreen.htm

    Pirmajā ekrāna rādīšanas režīmā tā augšējā kreisajā stūrī ir redzamas filtru uzlikšanas un citas iespējas:

    Filtru var uzlikt un likt rādīt informāciju par konkrētu klientu, konkrētu pakalpojumu, tā sniedzēju un konkrētu struktūrvienību, kurā tiek sniegts pakalpojums. Import DBF poga nozīmē to, ka ar tās palīdzību var sinhronizēt Kalendāra programmu ar Noliktavas un Bilances programmu datu bāzi. Ar blakus pogas palīdzību var izsaukt atskaišu veidošanas sistēmu.

  1. Ekrāna rādīšanas režīms ir tāds, kad tiek rādīti pasūtījumi un to izpilde dienu griezumos.

Ja izvēlas ekrānu dienas griezumos, tad informācija kolonās “pēc noklusēšanas” tiek rādīta par pakalpojumu sniedzējiem. Ja nospiež Tab taustiņu vai pogu ekrāna augšējā daļā, rodas iespēja redzēt kolonas ar struktūrvienību nosaukumiem. Tādējādi ar Tab palīdzību var redzēt kā plāno un un faktiski strādā gan pakalpojumu sniedzēji, gan struktūrvienības. Tas palīdz veikt pakalpojumu sniegšanas kontroli un koordināciju.

  1. Atskaites

Lai sniegtu pēc iespējas lielāku atskaišu skaitu un Kalendāra programmas lietotājs pats varētu saņemt sev vēlamu informāciju par pakalpojumu sniegšanu, Kalendāra programmā ir izveidota augstāk parādītā atskaišu pieprasījuma forma. Programmas lietotājs var izvēlēties jebkuru laika diapazonu, jebkuru klientu, pakalpojumu struktūrvienību vai pakalpojumu sniedzēju un pieprasīt informāciju par ieplānotiem, izpildītiem vai laikus nenotikušiem pakalpojumiem. Tādējādi tiek gatavotas atskaites par visu iespējamu informāciju, kas atrodas Kalendāra datu bāzēs. Turklāt Noliktavas un Bilances uzskaites programmu atskaišu sistēmas arī sniedz informāciju par Kalendāra programmas darbības rezultātiem. Tā ir informācija par ienākumiem, PVN norēķiniem, par materiālu krājumiem un apgrozījumiem, parādiem un parādniekiem. Smalkāk to var redzēt attiecīgi Noliktavas un Bilances programmu aprakstos.


Palīglīdzekļi:

Palīglīdzekļi domāti, lai Kalendāra programmas lietotājs varētu noregulēt programmas iestādījumus. Tie ir Uzņēmuma darba laiki nedēļas dienās, ka arī darba laiks “pēc noklusēšanas”. Katram no pakalpojumu sniedzējiem ir iespējams noregulēt individuālu darba laiku, kas tiek ņemts vērā plānojot pakalpojumu sniegšanu klientiem.

Sakarā ar to, ka programma Kalendārs ir savienota ar citām AVS programmām var būt plaši pielietota dažādu pakalpojumu sniegšanas un samaksas automatizācijai. Programma var būt pielāgota katra Uzņēmuma vajadzībām, tradīcijām un metodēm, kas pastāv uzņēmumā darbībā.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA A.V.S., reģ.Nr LV40002023879, Dārzaugļu iela 1-212, Rīgā, LV1012, tālrunis/fax 7292037,tālruņi 7842222,7842223, Internet www.avsprogress.com; alfreds@parks.lv, mob.tālrunis 9557989, Rēķins LV44UNLA0002050469627 LUB Centra filiālē, kods UNLALV2X002