Attēlu rezultāti vaicājumam “pansionāts”

                                             Pansionta iemtnieku aprpes uzskaites un vadbas programma

                                                             Apraksts un darbbas instrukcija

Saturs

  1. Programmas darbba stacionraj dator

  2. Programmas darbba apraksts

    1. Atskaites stacionrajos datoros.

    4. Darbs ar planšetdatoru

Ievads

Pansionta Madliena (Uzmums) iemtnieku aprpes uzskaites programma (Programma) izstrdta saska ar tehnisko uzdevumu (http://www.avs.lv/pansionats/tehniskaisuzdevums.html) pc pc iepriekšjs iemtnieku uzskaites programmas modernizšanas, kas bija nepieciešama sakar ar jauna tipa datoru un jaunu opercijas sistmu rašanas programmšanas jom. Pdj laik arvien populrki kst mobilie datori – planšetes, kas dod iespju veidot uzskaiti arvien preczku un trku. Tas samazins uzskaites darba rutnu un uzlabo Uzmuma iemtnieku apkalpošanas kvalitti un samazina uzskaites izdevumus. Turklt, papildus iepriekš izstrdtai iemtnieku statiskai uzskaitei, ir nepieciešams plnot aprpi, medicnas procedras, iemtnieku aktivittes (brvais laiks + fizioterapija, vingrošana un socils aktivittes. Ir svargi ar kontrolt šo plnu izpildi. Sakar ar to A.V.S. SIA (AVS) tiek uzdots sekojošais.


1. Programmas darbba stacionraj dator:

Programma tiek veidota uz AVS Kalendra programmas bzes, pielgojot to Uzmuma iemtnieku aprpes vajadzbm. Programmas SQL tipa datu bze un izpildmais (EXE) fails atrodas uz uzmuma servera. Programm aprpes notikumi tiek plnoti katram no iemtniekiem individuli, uz konkrtu dienu, vai ar kaut kdu periodiskumu – kds nedas diens, mneša datumos, vai gad 1 reizi. Tdam periodiskumam jbt iespjamam neierobeot laika posm, kamr iemtniekam sniedzamie pakalpojumi ir aktuli. Tda pieeja auj nekad neaizmirst kaut kdus ieplnotos aprpes gadjumus. Programmas operatoram ir jbt iespjai ievadt aprpes notikuma rezultta informciju – aprpe notika (un k), tiek prcelta, vai nenotika piln apjom (kpc).

Lai nodrošintu aprpes darba vadbu un uzskaiti tiek pielietoti sekojošas datu bzes un klasifikatoriSakar ar to, ka jau iepriekš tika izstrdta iemtnieku uzskaites programma un t atbild par noteikta veida informcijas uzturšanu, tad šaj iemtnieku aprpes programm nav nepieciešams ievadt jaunu klientu, bet gan ar attl 2 redzamo pogu “Import DBF” pamata informcija ir paemama no iemtnieku uzskaites programmas. Pie kam, tiek emta tikai aktula informcija, par Uzmum aprp esošiem cilvkiem.

Ja nospie pogu “Labot”, katram no iemtniekiem ir iespjams papildint informciju ar klasifictu nordi uz stvu, kur dzvo iemtnieks (skat att. zemk). Tas dos iespju plnot aprpes notikumus pa stviem, k tas bs pardts turpmk.
Kad pards paziojums “Datu apmaia pabeigta”, tas nozm, ka informcija paemta. Informcijas apmaia jveic tikai tad, kad iemtnieku uzskaites programm pards jauni dati.

1.2. Klasifikatori

Programmu apkalpo rinda svargu klasifikatoru. Tie ir

1.2.1. Aprpes notikumu (kontaktu ar iemtniekiem) veidi:


Attl ir redzams, ka kompetents Programmas lietotjs var papildint, labot un dzst notikumu veidu klasifikatoru, ja tas ir nepieciešams. Š informcija ir klasificjama, lai to vieglk ievadt programm - vienkrši izvlties no saraksta ar peli, vai nospieot pirmos notikumu nosaukumu burtus. Klasifikatoru (ar citus sarakstus) var sakrtot notikumu kodu krtb, uzklikšinot uz kolonas nosaukuma “Kods”.

1.2.2. Uzmuma darbinieku saraksts


Šis klasifikators uzturams (jauns, labot, dzst) tpat k notikumu klasifikators. Darbinieku saraksts ir nepieciešams plnojot aprpes notikumus (kontaktus ar iemtniekiem), piestiprinot pie t atbildgo par aprpi no Uzmuma darbinieka vidus. Tam ar jauj sniegt atskaites par to, k tiek veikta aprpe Uzmuma darbinieku griezumos. Uzmuma darbiniekiem jbt pieširtiem kodiem. Ar – zmi, lai vius atširtu no iemtniekiem, kas atrodsiies vien fizisko personu sarakst. Tdu noširtbu vl veidos lauks “Msu darbinieks”, ja atver fizisks personas kartiu. Kartiu izmanto, ja ievada jaunu, grib labot vai dzst darbinieku no saraksta:


K jau tika piemints, iemtnieku saraksts tiek papildints, labots un dzsts iepriekš izstrdt iemtnieku uzskaites programm, jo t paredz daudz plaškas informcijas ievadšanu par iemtniekiem, nek par darbiniekiem.

1.2.3. Uzmuma darbbas nozares, struktrvienbas


Tas ir klasifikators, kas aus sadalt sniedzamos pakalpojumus pa Uzmuma darbbas nozarm (struktrvienbm). Te nav domtas Uzmuma oficilas struktrvienbas, bet gan virtuls, kuras izvls, plnojot aprpes notikumus. Tas vajadzgs, lai vartu saemt atskaites pr plnotajiem šajs darbbas nozares aprpes notikumiem, ar par notikušajiem. Kombincij ar citiem klasifikatoriem, tas aus iegt informciju par iemtnieku aprpi daudz dados interesantos griezumos.

2.2.4. Aprpes notikumu rezultti


Šis klasifikators ir nepieciešams pirmkrt, lai kontroltu aprpes darbinieku pienkumu izpildi. Ja notikums, ieplnotais aprpes gadjums netiek izpildts savlaicgi, nedas vai dienas notikumu attl šdi aprps gadjumi ir specili dzelten krs jiekrso. Tas dars uzmangus gan tos, kuriem šie darbi ir jizpilda. Ar Uzmuma administrciju, lai savlaicgi brdintu aprpes darbiniekus par pienkumu savlaicgu pildšanu.

2.Programmas darbba apraksts

2.1. Stacionrajos datoros. Par Programmas darbbu Kalendra vai CRM (Customer relationship managment, darbs ar klientiem) ir aprakstts šeit - http://www.avs.lv/Kalendars/CRM.html

Tomr Uzmums veic specifisku klientu apkalpošanu. Td tam tiek specili pielgots ar stacionraj dator strdjošs Kalendra modulis.


Augšj kreisaj ekrna pus ir jbt iespjm uzlikt filtru par sekojošiem aprpes parametriem: klients (iemtnieki), kontaktu (aprpes) veids, msu (Uzmuma) darbinieks, kas veic aprpi, struktrvienba (aprpes nozari) un par kontakta (aprpes) rezulttu. Tas nozm, ka izvloties kdu no iemtniekiem, vai kda no iepriekš aprakstto klasifikatoru parametriem uz ekrna (kalendra) ails paliks notikumi, kuri atbilst izvltiem filtra parametriem. Filtram ir jbt rti noemamam.

Ekrna labaj augšj pus ir jbt kalendram, ar kura paldzbu var izvlties citu dienu (nedu, mnesi, gadu) lai caurlkotu informciju cit laika diapazon. Ekrna augšj vidusdaa ir jbt pogai, nospieot kuru, var saemt atskaites, par kurm tiks runts turpmk. Ekrna lejas da ir jbt iespjai, ka Programmas kalendru var prslgt no nedas skata uz dienas skatu, kur ir smalkk redzams katra apkopi veicoša darbinieka darba plns un izpilde konkrtai dienai. Tas auj optimizt darbu plnošanu un uzlabot katra darbinieka darba kontroli.

Kontakta, apkopes notikuma ievads notiek sekojoš veid. Stvot uz kalendra kdas dienas laika pc Ins taustia nospiešanas jpards notikuma kartiai:

Kalendra programm specili iemtnieku aprpes vajadzbm ir izveidota poga enert notikumus:


Nospieot šo pogu, Programmas operatoram rodas iespja ievadt plnotos aprpes notikumus veselai iemtnieku grupai. Piemram stv dzvojošiem. T k tas ir pardts attl zemk:


Kad ir ievadti obligtie notikuma lauki – msu darbinieks, kontakta (aprpes) veids, laiks un datums. Programmas operators var izvlties iemtnieku grupu un tai visai ieplnot notikumus. Pie kam, ar ekrna lejas daa redzamm pogm izvli var noemt (“-” zme) un atkal visiem noteikt ar “+” zmi. Ar katram no iemtniekiem notikumu var noemt un pielikt ar peles labo taustiu uzklikšinot uz atzmi saraksta kreisaj kolon. Tdjdi, izmantojot automtisko notikumu enerciju, Programmai ir iespjams notikumu ieplnot jebkuram iemtnieku skaitam noteikt dien un laik.

Notikumus var ievadt ar individuli katram iemtniekam, izmantojot notikuma kartiu.


Notikuma Karti ir redzami “aqua” krsas lauki. Ja uz tiem iztaisa dubultklikši, pards vai nu Uzmuma iemtnieks (Klients), vai nu kds no iepriekš apraksttajiem klasifikatoriem, kurus izmanto, lai apraksttu plnoto aprpes gadjumu. Piemr ir redzams, Šteinbergs Alvils 16.12.2014 8:30 veiks matu griešanu, kas pc Uzmuma darbbas nozaru klasifikcijas atbilst “dinšana un aprpe”. Ja saistb ar šo aprpi vl ir kda persona un Uzmuma vai rpus t, to var ievadt no fizisko personu saraksta.

Piezme ir vieta, kur var ievadt neklasificjamu, neformlu tekstu, kas var kaut k informt vai paldzt aprpes veicjam. Ekrna lejas daa ir redzams, ka pie š aprpes gadjuma kartias var piestiprint kdus dokumentu no datora. Šaj gadjum ir piestiprints fails ar nosaukumu “Etiete”, kas vartu bt frizras nosaukums. Taj aprpes laik var ieskatties ar peles dubultklikša paldzbu, izsaucot frizras bildi.

Lai seviši izceltu, vai atzmtu atsevišu nozaru notikumus, kartias lejas da ir iespja izmaint notikuma krsu. Piemr ir izvlta notikuma “lime” krsa.

Parasti vl nenotikušiem un pabeigtiem aprpes notikumiem ir jbt neuzkrtošai, piemram, “aqua” krsai. Tiem aprpes notikumiem, kuri nav savlaicgi pabeigti, automtiski krsojas dzelten krs. Tas vrš uzmanbu uz notikumu, palielina kalendra uzskaitambu un uzlabo kontroles iespjas.


Lai, plnojot aprpi nav jvada notikumi katr tam paredzt dien un laik, notikumam ir jparedz kopšana. Aprpes notikumus jvar plnot (kopt) uz katras nedas jebkuru dienu (dienm), ar uz jebkuru mneša datumiem. Katra gada konkrt datum notikuma kopšana var pielietot iemtnieku dzimšanas dienas atgdinjumam un sekojošai tam svinšanai. Pie kam, visus notikumus ir jvar kopt ldz zinmam laikam. Piemram, medicnisko apkalpošanu, zu izsniegšanu konkrtam iemtniekam var ieplnot uz nedu, mnesi vai citu laiku, ko nosaka rsta ordincija. Td veid kopjot katram iemtniekam domts aprpes vis nozmt laika diapazon automtiski pards notikumi ar visiem ievadtiem laukiem un piestiprintiem failiem. Uz kalendra ir jbt redzamam apkopes veicja un iemtnieka vrdi un uzvrdi, kuram tiek plnota vai jau veikta apkope.


Programmas operators kdu no klientam sniedzamajiem pakalpojumiem vai aprpm var iezmt ar specilu krsu. Tas izcelsies visu notikumu aiu vid. Nav vlams specili atzmt notikumus dzelten vai aqua krss, jo šs krsas jau tiek izmantotas nokavto (dzeltena) un savlaicgi izpildto (aqua) notikumu atzmšanai.

3. Atskaites stacionrajos datoros.

Programma paredz divus atskaišu veidus – sagatavotus izdrukai, un uz ekrna skatmas atskaites. Pdjais variants ir labks tpc, ka tas auj taupt papru un ir iegstams jebkur Programmas darbbas moment un jebkur Uzmuma loklaj tkl ieslgtaj dator. Kad izvls atskaites skatšanu, pards sekojošais ekrns:

Pa kreisi ir redzams, ka Programmas lietotjam ir iespjams pašam uzlikt filtru vlamai atskaitei. Atkaiti var pieprast par jebkuru laika diapazonu ar sekojošiem filtriem jebkur to kombincij:

Atseviši var pieprast atskaiti par neizpildtajiem apkopes gadjumiem, ar eksti atzmjot lauku uz ekrna “Nav rezultta”. Tda atskaite ir specili domta apkopes darbu izpildes kontrolei.

Tda atskaišu sistma jauj pieprast un saemt oti lielu atskaišu skaitu, ja rina, iespjamos uzliekamo filtru variantus. T, piemram, var pieprast, kas un kad sniedza konkrtam iemtniekam konkrtu aprpes veidu, ja grib noskaidrot kaut kdu apkopes nelabvlgu seku iemeslus, un darbiniekus, kuriem bija saistba ar konkrta iemtnieka apkopi.

Ja Programmas lietotjs izvlas atskaiti “Sarakst”, tad tiek rdts notikumus saraksts, sakrtots pc notikumu laika. Katr no notikumiem var “ieiet” ar Enter taustia paldzbu un redzt visu notikuma informciju. Turpat informciju var papildint, labot un dzst, atzmt izpildes gaitu un priet uz cita notikuma kartiu. Tas ir oti rti gadjum, kad ar pakalpojumu sniedzjiem tiek apspriesta neizpildti apkopes gadjumi.

4. Darbs ar planšetdatoru

Msdiens ir iespjams programmu izmantot planšetdatoros (planšets). Planšet, kas tiek pieslgta AwiFi (bezvadu) pie servera, tiek palaista specila AVS Kalendra programmu, ar kuras paldzbu Programmas operators var redzt savus aprpes uzdevumus, to stvokli un ievadt informciju par aprpes notikuma rezulttiem.

4.1. Pieslgties pie servera.

Iesldzot planšeti uz ts darba virsmas atrodas (vai atrodama) ikonia 2X (skat. Attlu zemk.

Kad uz skrienjtg ekrna ar pirksta nospiešanu tiek palaista š RDP (Remote Desktop Point) programma, t piedv pagaidm viengo iespju pieslgties pie Programmas planšetei domts programmas KalendarsKad tda izvlne tiek palaista, Programma prasa ievadt paroli. T ir oti nepieciešama sekojošu Programmas darbbas nosacjumu d:Kad Programma tiek palaista, uz planšetes datora pards 1. darbinieka (praktiski Programm tiek ievadti darbinieku vrdi un uzvrdi) aprpes plns (skat. attlu zemk). Uz ekrna parauga ir redzams aprpes plnotais laiks, iemtnieks un via palta, aprpes (apkopes) nosaukums un rezultta aile, ko aizpilda Uzmuma darbinieks uz vietas, manipuljot ar planšetes skrienjtgo ekrnu.

Ir jpiezm, ka ar aqua krsu iezmtas rindias, kurs ir informcija ar savlaicgi izpildtiem aprpes gadjumiem. Dzelteni iekrsoti ir gadjumi, kad aprpe ir nokavta. Par to liecina plnotais darba laiks un sistmas pulkstenis ekrna kreisaj labj str, kur redzams ar datums. Aprpes notikumi, kuri nav izpildti, bet to izpildes laiks vl nav piencis, netiek iekrsoti vispr. Piemr zemk redzams Augua Ptera mutes dobuma higina, kura jveic 17:30, esot pareizam laikam 17:03.


Ir jpiezm, ka atzmi par aprpes izpildi var veikt ar dzelteni iekrsotiem (nokavtiem) aprpes notikumiem. Tepat ekrna labj augšj stri ir redzama poga “Aizvrt”, ar kuru korekti var beigt darbu ar programmu.

Kad konkrta aprpe ir beigta, Programmas operators nospie pogu “Pierakstt rezulttu” Atveras logs, kur ir iespja ievadt klasifictu aprpes notikuma rezulttu. Tie ir “Darbi izpildti”, “Izpildti daji” un prcelts uz citu laiku”. Neformla piezme tiek ievadta izsaucot no ekrna augšjs daas planšetes klaviatru. Ekrna aizpildšanas piemrs ir redzams


Visi ieraksti un zias par aprpes notikumiem tiek pierakstti uz servera “On-line” rem un ir redzami iepriekš apraksttaj Programmas stacionr datora interfeis un atskaišu sistm. Planšetes Programmas variants spl atgriezenisks saites lomu Uzmuma iemtnieku aprpes uzskaites un vadbas sistm

Sagatavoja AVS prokrists Andis Belavskis

2015. gada janvris