SIA A.V.S. lopu kautuves uzskaites un vadības programma.Ievads.

  1. Informācijas ievads

  2. Kaušanas uzskaite

  3. Realizācijas automatizācija

4. Subproduktu uzskaite kautuvē Jaunums!!!

5. Instrukcija darbam cehā

6. Datu apmaiņa ar LDC

Uzmanību!!! Ir parādījusies jauna, automatizēta cūku klasifikācijas iespēja, par ko var izlasīt šeit.

Ievads

SIA A.V.S. Ir izstrādājusi lopu kautuves uzskaites programmu (Programma). Tajā tiek pielietots dažādi tehniskie līdzekļi uzskaites darba automatizācijai. Tie ir svari, skeneri, svītru kodu drukājamās ierīces un pieskaru ekrāni. Tipveida lopu kautuves tehnoloģiskā shēma ir parādīta pielikumā (šeit un ari turpmāk, sekojiet lūdzu hipernorādnēm). Katrā atsevišķā lopu kautuvē, ja tajā ir speciālas vajadzības, AVS izstrādā programmas papildinājumus. Ja, piemēram, kautuvē ir nepieciešama starpproduktu uzskaite, tiek pielietoti AVS programmu moduļi, kuros tiek izmantoti grīdas vai galda svaru pieslēgumi programmai, speciāla taras marķēšana un uzskaite. Ja lopu kautuvē notiek dziļāka gaļas pārstrāde, tiek piedāvātas ASV ražošanas programmas kalkulācijas un citas tās iespējas.

    1. Informācijas ievads

Pirms sākt ievadīt informāciju programmā, ir nepieciešams sakārtot datu bāzi un klasifikatorus. Valstī ir noteikts liemeņu iedalījums pēc kategorijām, klasēm un tauku klasēm. Tādēļ, tiek ievadīti gan izejmateriālu (dzīvo lopu) un gatavās produkcijas (gaļas) klasifikatori. Šos klasifikatorus ievada AVS Noliktavas programmā. Vispirms ievada preču grupas Noliktava->Palīglīdzekļi->Klasifikatori->Preču grupas.
Preces var ievadīt sadaļā. Noliktava->Palīglīdzekļi->Preces

Zemāk ir redzams dzīvo lopu sarakts. Liellopiem kolonā Kods ir redzams valsts klasifikācijas kods dažādiem lopiem. Šie kodi turpmāk tiek pielietoti programmā.


Gatavās produkcijas saraksts nav speciāli klasificējams. Programmas lietotājs var piešķirt jebkuru nosaukumu un kodu gatavai produkcijai. Gatavās produkcijas saraksta piemērs ir redzams zemāk:


Kad ienāk liellopu pavadzīme un dzīvnieku pārvietošanas dokuments uz kautuvi ar liellopu pasi, tad tiek ievadīta ieejošā pavadzīme sekojošā kārtībā:

Sakumā ir jāievada pavadzīmes “cepure”, kurā ievad piegādātāju, pavadzīmes numuru, datumu un citu informāciju.


Ievadot piegādātāju, tā kartiņā bez pamata parametriem, adresēm un bankas rekvizītiem ir jāievada novietnes numurs. To dara sekojošā veidā. Stāvot klientu sarakstā ar "Enter" vai "F1" taustiņu palīdzību var atvert kartiņu. Nākamajā aiz licences ailes ir vieta novietnes numura ievadam. Piemērā redzams, Purnavas Muižai SIA novietnes numurs ir 12345.


Kad novietnes numurs ir ievadīts un aizpildīta piegādātāja kartiņa un šīs piegādātājs ir izvēlēts pavadzīmē, var vadīt liellopus:

Ar Ins palīdzību izvēlas iespēju vadīt preces. No visa piedāvājamā preču saraksta ar taustiņa F9 ir jāizvēlas “Dzīvi lopi”, lai tikai tie tiek piedāvāti pavadzīmē:


Kad no visa preču saraksta tiek atfiltrēti tikai dzīvie lopi, vajadzīgo var izvēlēties ar taustiņa Spacebar (atstarpe – garais taustiņš)


Ja nospiež spaceBar, parādās iespēja ievadīt liellopa svar. Kad turpināšanai nospiež PgDn, tiek piedāvāts ievadīt dzīvnieka valsts reģistra identitātes numurs, kas atbilst uz krotālijas redzamajam.
Šo numuru ievada sērijas ailē. Derīguma termiņa aile šajā gadījumā netiek izmantota. Ir jāatzīmē, ka šo numuru var ieskenēt no liellopa pases ar pie datora pieslēgtu svītru kodu nolasītāju. Tādējādi ievada visus liellopus.

Ja pavadzīmē ir cūkas, kurām nav valsts reģistra identitātes numuru, informācijas ievads notiek vienkaršak. Kad ir ievadīts kopīgs cūku svars


ir uz svara ailes jānospiež taustiņš F1, kas ļauj ievadīt cūku skaitu:

kad cūku skaits ir ievadīts, pavadzīmē automātiski tie izveidots cūku saraksts, kas ir redzams zemāk. Katrai no cūkām tiek piešķirts šīs partijas vidējais svars.


Katras cūkai tiek piešķirts arī svītru kods, kuru var redzēt ar taustiņa F3 palīdzību: F3->Seri ja


Tādējādi ievadot informāciju ieejošajās pavadzīmēs, katram dzīvniekam, liellopam vai cūkai tiek noteikts dzīvsvars un piešķirts unikālais kods, kas liellopu gadījumā sakrīt ar valsts reģistra identifikācijas numuru. Uzmanību! Lai programma atšķirtu liellopu no cūkas, cūkām koda sākumā nedrīkst likt burtus, kas ir obligāti liellopu valsts reģistra identifikācijas numurā.

2. Kaušanas uzskaite

Kad ieejošās pavadzīmes ir ievadītas, ir iespējama tālāk informācijas apstrāde. Saskaņā ar tehnoloģisko shēmu, dzīvnieki tiek nokauti un pārstrādāti. Parasti pārstrādes rezultāta rodas divi liellopa vai cūkas liemeņi. Svēršanas un uzlīmju izdrukas vietā uz datora ar pieskaru ekrānu (TouchScreen) tie palaista speciāla programma ar sekojošu ekrāna formu:
2.1. Liellopu kaušanas uzskaite:

Ja svēršanas vietā ienāk liellopa liemenis ar krotāliju, piestirinatu pie kājas, tad programmas lietotajājam jarīkojas sekojoši:

Formā, kas ir redzama pa kreisi, ar pirkstu var ievadīt, labot (taustiņš “Dzēst”) un ievadīt informāciju programmā ar taustiņa “Turpināt” palīdzību.

Uzlīme ir redzams, ka tiek izdrukāts:

Gadījumā, ja uzlīme, glabājot liemeņus saldētavā nokrīt, to var izdrukāt vēl reizi, ja uz TouchScreen atrod liemeņa ieraksta rindiņu un tās nospiež ar pirkstu. Tad parādās paziņojums:
Lai pārietu uz cūkas liemeņu svēršanu un marķēšanu uz liellopa svēršanas ekrāna ir jānospiež poga ar stilizētu govs attēlu. Cūku liemeņu svēršanas forma izskatās mazliet citādāk, jo tā strādā ar cita veida informāciju


Cūku kaušanas uzskaites ekrānā nav iespējams skenēt krotalijas, jo to cūkām nav. Uzskaites sistēma izmanto Noliktas programmā ievadīto informāciju. Tajā tika norādīts piegādātājs, kuram ir zināms novietnes numurs. Iespējams, ka kautuves dzīvo cūku novietnē atrodas cūkas no dažādiem piegādātājiem, tātad no dažādām novietnēm. Lai tās atšķirtu, programmas lietotājam ir iespējams izvēlēties konkrētas novietnes cūkas. Tādēļ ir jānospiež poga “Novietnes numurs” un tas ir jāievada ka tas ir parādīts augstāk parādītajā ekrānā (piemēram 12345).

Kad novietnes numurs ir ievadīts, uz ekrāna parādās no šīs novietnes ienākušo cūku saraksts. Tajā ir redzams kods (skat. Attēlā pa kreisi), ko programma piešķīra automātiski, kā arī dokumenta numurs un datums ar kuru cūka ienāca kautuvē. Programmas lietotajās izvēlas dzīvnieku, kā rezultātā tas parādās nokauto sarakstā. Līdzīgi kā ar liellopiem, ir iespējams (skat attēlu iepriekš):

Cūkas gadījumā tiek drukātas 1 uzlīme katram pus liemenim.Cūku liemeņu klases noteikšanai programmā ir iespējams ievadīt mērījumus punktos G un M. Par to vairāk var izlasīt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta brošūrā, ko var izlasīt šeit

Kad G un M mērījumi ir ievadīti ar skārienjūtīgā ekrāna palīdzību, vai ar elektroniska bīdmēra palīdzību (lasīt turpmāk) Programma automatiski nosaka un ieraksta datu bāzē liesās gaļas proporcijas klasi. Tā Programmā tiek automātiski noteikta saskaņa ar zemāk parādītu tabulu:

Uzmanību!

Ir parādījusies jauna iespēja ievadīt tauku un muskuļa biezumu izmērus ar speciāli ražoto elektroniska bīdmēra palīdzību. AVS inženieris uzstāda bīdmēra bezvadu (Blue-tooth) savienojuma iespēju ar datoru, kurā strādā Kautuves programma.

Bīdmērs ir iekārtots sekojoši:

Praktiskas mērīšanas darbības redzamas šeit.

Bīdmēra darbības aprakts angļu valodā redzams šeit.

Kad liellopu un cūkas liemeņi ir apstrādāti, nosvērti un aplīmēti ar svītru kodiem, tie tiek ielādēti saldētavā, kur glabājas līdz realizācijai

    3. Realizācijas automatizācija

AVS kautuves programma ir paredzēta arī produkcijas realizācijas automatizācija ar svītru kodu skenera un svaru pielietojumu. Lai izsauktu realizācijas ekrānu uz liellopu vai cūku uzskaites ekrāna ir jānospiež poga “Realizācija”, kas izvietota ekrāna augšējā malā. Parādās realizācijas ekrāns:

Skenējot ar skeneri uz liemeņiem esošās uzlīmes, kad tie atrodas uz svariem, tiek veidoti dokumenti. Tos var importēt Noliktas uzskaites programmā. Starpība starp kaušanas brīdī svērto liemeni un realizācijās laikā nosvērto programma noraksta izdevumos. No realizācijas programmas sadaļas var pāriet uz liellopu un cūku svēršanas sadaļām nospiežot attiecīgi pogas ar stilizētiem govs un cūkas attēliem.

Ja darba laikā pazūd elektroniska saite ar svariem, tāpat kā iepriekšējos ekrānos, arī šajā ir iespējams ievadīt svaru ar speciāla paneļa palīdzību, kuru var izsaukt ar pogas “Svērt manuāli”

Jaunums!!!.

4. Subproduktu uzskaite kautuvē

2014. gadā tika izstrādāts jauns risinājums subproduktu uzskaitei un sakarā ar to arī to realizācijas automatizācija, pielietojot pārnesamo intelektuālo terminālu – Barman. Sakarā ar subproduktu uzskaiti, tie ir jāievada AVS Noliktavas programmā sekojošā sadaļā Noliktava -> Palīglīdzeklī -> Preces -> atsevišķā preču apakšgrupā Subprodukti

Vairāk par Noliktavas programmas informācijas ievadu Kautuves sakarā var izlasīt šeit

Subproduktu uzskaites principiālā shēma ir redzama zemāk:


Lai ievērotu gaļas produktu izsekojamību, paralēli 4 liellopu liemeņiem un 2 cūku liemeņu uzlīmēm vēl izdrukāt pa vienai uzlīmei un to piestiprināt pie gaļas kastes, kurā tiek likti lopa (govs vai cūkas) subprodukti. Papildus tai tiek izdrukātas uzlīmes subproduktiem tādā skaitā, kāds gaidāms subproduktu skaits katram no lopiem. To skaits ir redzams zemāk parādītā tabulā. Tajā redzams, ka gan govīm, gan buļļiem, arī cūkām subproduktiem jāizdrukā papildus 14 uzlīmes. Rullīti ar 14 unikālo svītru kodu uzlīmēm ieliek plastmasas maisiņā un piestiprina pie lopa subproduktu kastes redzamā vietā.:Npk

Subprodukta nosaukums

Govs

Bullis

%

Npk

Cūka

%

 

1

Liemenis

x

x

%

1

x

%

 

2

Mēle

X

X

%

2

X

%

 

3

Aknas

X

X

%

3

X

%

 

4

Sirds

X

X

%

4

X

%

 

 

Kājas

 

 

 

5

X

%

 5

 

Galva

Vaigi

Atgriezumi

Ausis

Barība dzīvniekiemX

 X %

 

6

7

8

9

10

x

x

X

X

X

%

%%

%

 

6

7

Plaušas

Kuņģis

X

X

X

X

%

%

11

X

%

 

 

8

Nieres

X

X

%

12

X

%

 

9

Diafragma

X

X

%

 

 

 

 

10

Aste

X

X

%

13

X

%

 

11

Sēklinieki

 

X

%

 

 

 

12

13

14

Tesmenis

Tauki

Āda

X

X

XX

X

%

%

%14X%

 

 


Subproduktu marķēšana


Kad katrs no subproduktiem (sirds, plaušas, aknas un tt) tiek nosvērts uz svariem, pie tā piestiprina 1 no 14 uzlīmēm un skenē ar Barmani. Tajā vēl ar taustiņu palīdzību vien jāievada tikai uz svaru indikatora redzamais svars. Tādējādi tiek marķēti visi subproduktu kastē esošie subprodukti. Šajā gadījumā, pirmo reizi sverot subproduktus Noliktavas programmā tiek izveidots (Bārmenī tiek izvēlēts) Ražošanas akts. Noliktavas uzskaitē nonāk visu subproduktu svēršanas rezultāti. Marķēti subprodukti tiek šķiroti ne tikai preču grupu griezumos (aknas, sirdis un tt), bet arī katra subprodukta vienība tiek “piestiprināta” pie lopa liemeņa, caur to arī pie kaušanas notikums (laiks, maiņa) un pie ieejošās pavadzīme (piegādātāja), kas ir ļoti svarīgi gaļas produktu izsekojamības nodrošināšanai. Pēc svēršanas marķētas sirdis un aknas tiek uzliktas uz notecināšanas stenda.


Marķētu produktu pārdošana

Iepriekš marķētu produktu (liemeņu un subproduktu) pārdošanai arī tiek pielietots Barman. Sakarā ar to, ka gan liemeņi, gan subprodukti pēc pirmatnējas svēršanas notek un kļūst vairāk vai mazāk vieglāki, rakstot izejošās pavadzīmes, produkcija ir jāpārsver.


6. Datu apmaiņa ar LDC

2015.gadā AVS izstrādāja informācijas apmaiņas sistēmu ar Zemkopības Ministrijas Datu Centru (LDC). Tas nozīmē, ka pēc lopu izvēles un pasūtījuma LDC mājas lapā pēc vajadzīgo pārbaudes procedūras pabeigšanas lopu pārvietojuma dokumentu saņemšana Kautuves uzskaites sistēmā ir iespējama elektroniskā veidā.


Attēlā ir redzams, ka Programmas lietotājam ir iespējams saņemt dokumentus elektroniskā veidā par jebkuru laika periodu, ka arī nosūtīt datus, ievadot produkcijas cenas kā to liek darīt LR un EU normatīvie akti. Datu apmaiņa notiek dažu sekunžu laikā.


AVS programmu darbības Barman vispārīgais aprakstīts iz redzams šeit file:///E:/WWWroot/AVS/NordicPlast/InstrukcijaAVS.html#Barmani.

Speciāli subproduktu uzskaitei domātā programmas darbības instrukcija lasāma šajā failā E:\WWWroot\AVS\Kautuve\barman.html

AVS

2014. gada februāris